PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zdroje a přeměny energie - B218001
Anglický název: Energy sources and conversion
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/jelinekl/ZPE/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N218004
Je záměnnost pro: AB218001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů přeměny energie na teplo a práci. Pozornost je věnována jak klasickým tak alternativním zdrojům energie. Jsou probrána jednotlivá energetická zařízení (kotel, turbína, kondenzátor, chladící okruh) i celkové uspořádání klasické a jaderné elektrárny a vysvětleny principy přeměny chemické energie paliva na tepelnou, mechanickou a elektrickou energii. V rámci klasické energetiky jsou zmíněna protikorozní opatření v energetice a úprava vody pro výrobu páry. Kromě tzv. "velké energetiky" jsou probrány také méně obvyklé procesy výroby elektrické energie a chlazení jakou jsou palivové články, Peltierovy články a Stirlingovy motory. V seminářích se předmět zaměřuje na spalování (výhřevnost a spalné teplo paliv, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu) a termodynamiku vody a vodní páry (termická a termodynamická účinnost, H-S diagram).
Poslední úprava: Jelínek Luděk (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy přeměny energie (chemické, jaderné) v teplo a práci. Základní energetická zařízení klasické a jaderné energetiky, rozdělení parních generátorů. Termodynamiku vody a vodní páry. Carnotův, Rankinův a Kalinův cyklus. Základní principy úpravy vody pro energetická zařízení a jejich protikorozní ochrany. Dopady energetiky na životní prostředí. Alternativní metody konverze chemické a tepelné energie a energie záření na energii elektrickou. Principy chlazení na nízké teploty a aplikace tepelných čerpadel. Ko-generaci a tri-generaci. Vypočítat výhřevnost a spalné teplo paliva, teplotu hoření, koeficient přebytku vzduchu, množství, složení a rosný bod spalin, výrobní teplo a spotřebu páry, spotřebu paliva, termickou a termodynamickou účinnost Rankinova cyklu, koeficient účinnosti tepelného čerpadla.

Poslední úprava: Jelínek Luděk (23.01.2018)
Literatura -

Z: J. Vošta, J. Macák, Z. Matějka Z.:Energetika, VŠCHT Praha, 1999, ISBN 978-80-7080-358-5

Z: E. Mištová, J. Macák, L. Jelínek: Energetika : návody k výpočtům, VŠCHT Praha, 2016, ISBN: 978-80-7080-946-4

D: F. Hrdlička: Průmyslová energetika, ČVUT Praha, 2004, ISBN: 978-80-01-02883-6

D: M. Libra, V. Poulek: Zdroje a využití energie, ČZU, Praha, 2007, ISBN: 978-80-213-1647-8

Poslední úprava: Jelínek Luděk (23.01.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/jelinekl/ZPE/

Poslední úprava: Jelínek Luděk (22.01.2018)
Sylabus -

1. Zdroje energie – slunce, voda, vítr

2. Zdroje energie – fosilní paliva a biomasa

3. Zdroje energie – jaderná a geotermální energie

4. Přeměna chemické energie na tepelnou

5. Skupenské přeměny a termodynamika

6. Výroba páry – kotle a parogenerátory

7. Přeměna tepelné energie na mechanickou

8. Přeměna mechanické energie na elektrickou

9. Rozvod elektrické energie

10. Energetické zařízení – výtopna, teplárna, elektrárna, kogenerace

11. Jaderná energetika

12. Ekologické dopady energetiky

13. Chlazení na nízké teploty, tepelné čerpadlo, trigenerace

14. Přímé přeměny na elektrickou energii

Poslední úprava: Jelínek Luděk (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet na základě dvou průběžných testů nebo souhrnného testu

Ústní zkouška

Poslední úprava: Jelínek Luděk (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.7 48
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha