PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy energetiky - N218004
Anglický název: Fundamentals of Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB218001, B218001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (08.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů přeměny energie na teplo a práci. Základem je využití zákonů termodynamiky pro energetická zařízení (Clausius-Rankinův cyklus). Popis jednotlivých zařízení v energetice (kotel, turbína, chladící okruh), důležitou kapitolou je úprava vody pro energetická zařízení (předúprava, ionexy, membránové procesy) a protikorozní opatření v energetice dále pak zmírnění ekologické zátěže z energetiky(odsiřování spalin). Součástí předmětu je také seznámení se se základy chlazení na nízké a velmi nízké teploty. V seminářích se předmět zaměřuje na spalování paliva (výhřevnost, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu) a termodynamiku vody a vodní páry (termická účinnost, H-S diagram).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

Princip přeměny energie v teplo a práci v energetických zařízeních,termodynamiku vody a vodní páry,základní rozdělení parních generátorů, principy úpravy vody pro energetická zařízení,základy protikorozní ochrany energetických zařízení,dopady energetiky na životní prostředí.Princip chazení na nízké teploty.Vypočítat výhřevnost a spalné teplo paliva, koefecient přebytku vzduchu, množství spalin,teplotu rosného bodu spalin, teplotu hoření, termickou a termodynamickou účinnost Clausius-Rankinova cyklu,výrobní teplo páry, spotřebu páry a uhlí.

Literatura -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584

D:M.CH.Karapetijens: Chemická termodynamika,ČSAV Praha,1953

D:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765

D:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985

Studijní opory -
Poslední úprava: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D. (25.09.2013)

Energetika : návody k výpočtům. Tabulky http://web.vscht.cz/mistovae/en_tabulky.pdf

Stavové diagramy http://web.vscht.cz/mistovae/h-s.pdf

viz http://eso.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (08.11.2012)

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy přeměny energie, obnovitelné zdroje.

2. První věta termodynamická, teplo a práce.

3. Druhá věta termodynamická, Carnotův cyklus.

4. Obrácený Carnotův cyklus, chlazení, tepelná čerpadla.

5. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry, PT, PV,TS, HS.

6. Clausius-Rankinův cyklus, schema, termická účinnost, termodynamická účinnost.

7. Výroba páry, kotle, parní generátory, dodatkové výhřevné plochy.

8. Energetická zařízení, klasická elektrárna, jaderná elektrárna, kombinovaný cyklus.

9. Chladící okruhy v energetice a chemickém průmyslu, druhy okruhů, ztráty vody.

10.Úprava vody pro energetiku a průmyslové účely, filtrace, čiření, deionizace, demineralizace.

11.Kondicionace vody pro PG, úprava chladící vody.

12.Ionexové a membránové technologie při úpravě vody,ionexy, reverzní osmóza, nanofiltrace.

13.Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení.

14.Energetika-ekonomie-ekologie. Ekologické dopady energetických výrob a jejich minimalizace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha