Základy farmakochemie - N110026
Anglický název: Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B110009
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hampl František doc. Ing. CSc.
Holakovský Roman Mgr. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (pro plnění laboratoře OCH I nebo předmětu OCH II a zápis laboratoře OCH II) "předmět OCH I ve všech mutacích"}
Záměnnost : Z110026
Je záměnnost pro: AB110009, B110009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, základní pojmy z farmakologie, metody používané v designu léčiv, registrace léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled terapeutických skupin léčiv s uvedením struktur nejfrekventovanějších léčiv v těchto skupinách a jejich syntéz.
Poslední úprava: HAMPLF (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základních terapeutických skupinách léčiv

budou znát farmakofory nejfrekventovanějších skupin léčiv a principy jejich farmakologického působení

budou znát syntézy nejběžnějších léčiv

budou schopni se orientovat v dokumentaci pro registraci léčivých přípravků (Modul 3 - Chemické, farmaceutické a biologické informace o přípravcích) a participovat na

přípravě této dokumentace

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (09.10.2017)
Literatura -

Z: Hampl F., Rádl S. Paleček J.: Farmakochemie. 3. vydání. VŠCHT Praha 2015. 9788070808757

D: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006. 9780444521668

D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

D: Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th ed. Oxford University Press, Oxford 2017. 9780198749691

D: Patrick G. L.: An Introduction to Drug Synthesis. 1st ed. Oxford University Press, Oxford 2015. 978-0-19-870843-8

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.03.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=208

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (23.09.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Student se může přihlásit na zkoušku pouze v případě, že má složenou zkoušku z Organické chemie I (N110004) nebo Organické chemie B (N110029).

Poslední úprava: HAMPLF (23.07.2015)
Sylabus -

1. Úvod. Základní pojmy a definice.

2. Interakce léčiv s organismem. základní pojmy z farmakogie.

3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv. Správná výrobní praxe.

4. Analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky.

5. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika.

6. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka.

7. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika.

8. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika.

9. Lokální anestetika a myorelaxancia.

10. Antihistaminika a antialergika. Antitusika a expektorancia.

11. Léčiva oběhového systému.

12. Léčiva trávicího traktu.

13. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění.

14. Cytostatika.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je NUTNO mít minimálně zapsán předmět N110004 Organická chemie I. Před předmětem Základy farmakochemie se DOPORUČUJE absolvovat ještě předmět Organická chemie II (N110005) a Základy farmakologie (N111024).

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (11.01.2017)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I (N110004)

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (11.01.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou. Student může přistoupit ke zkoušce ze Základů farmakochemie po splnění následující podmínky:

Úspěšně složil zkoušku z Organické chemie I

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky trvá 120 min. a je klasifikována 100 body. Písemná zkouška má dvě části:

  • Část A zahrnuje celkem 12 otázek. Sedm otázek po pěti bodech zaměřených na reakce související se syntézou léčiv; dvě otázky po třech bodech zaměřené na nakreslení nebo poznání struktur léčiv a jejich terapeutické využití a tři otázky po třech bodech zaměřené na farmakologii , tj. celkem uvedených 50 bodů
  • Část B zahrnuje celkem 8 otázek. Dvě rozsáhlejší otázky po deseti bodech zaměřené na syntézu nějakého léčiva včetně jeho vlastností. Dále dvě otázky po pěti bodech zaměřené na stereochemii, jednu otázku za pět bodů zaměřenou na registraci léčiv, GMP, testování, jednu otázku za pět bodů na farmakologii a dvě otázky po pěti bodech zaměřené na fyzikálně-chemické téma, tj. celkem 50 bodů

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 35 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i písemnou část zkoušky bez ohledu na výsledek té předchozí. Při neomluvené neúčasti na zkouškovém termínu student získává 0 bodů z testu a je klasifikován známkou "F".

Sylaby, vzorové písemky a další materiály jsou umístěny na stránkách ústavu: http://uoch.vscht.cz/studium/bcpredmety

Nejpravděpodobnější organizace zkoušek:

11:00 - 13:00 Písemná část zkoušky; probíhá ve velké posluchárně

13:00 - 18:00 Opravování písemné části zkoušky; výsledky jsou postupně zveřejňovány ve studentském informačním systému, případně e-mailem. E-mailem se student dozví čas a místo ústní části zkoušky

Další den 8:00 - 15:00 Obvyklý začátek ústní zkoušky; pořadí studentů si určuje zkoušející. V případě, že je zkoušející zaneprázdněn, se ústní zkouška se může konat až odpoledne nebo jiný den

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (08.02.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60