Fyzikální chemie II - N403014
Anglický název: Physical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B403004
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403014.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc.
Cibulka Ivan doc. Ing. CSc.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : N403016, N403040, Z403014
Je neslučitelnost pro: N403003, N403032, B403016, B403009
Je záměnnost pro: AB403004, B403004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (16.08.2013)
Předmět obsahuje vybrané kapitoly fyzikální chemie určené pro pokročilého studenta. Rozšiřuje základní poznatky získané v kurzu Fyzikální chemie I na reálně chovající se systémy. Pokrývá témata z oblastí stavového chování a termodynamiky tekutin, fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, kinetiku chemických reakcí, a úvod do povrchové chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

vysvětlit a popsat základní zákonitosti fyzikálně-chemických procesů. Budou schopni řešit reálné fyzikálně-chemické úlohy, se kterými se setkává inženýr chemie v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (16.08.2013)

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

Kombinace přednášek a výpočetních seminářů.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

K účasti na zkoušce je nutno získat zápočet. Podmínkou obdržení zápočtu je zisk alespoň 50 procent z maximálního počtu bodů v průběžných testech, případně testu souhrnném.

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.

2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.

3. Energetika chemických reakcí, entalpické bilance.

4. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.

5. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.

6. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

7. Fázové rovnováhy v reálných systémech.

8. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.

9. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.

10.Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.

11.Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.

12.Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.

13.Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.

14.Základy povrchové chemie.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc. (16.08.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít absolvovány předměty N413003 (Matematika II) a N403011 (Fyzikální chemie I).

Potřebná je znalost matematiky a fyziky na úrovni předmětů Matematika II a Fyzika II.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)

Matematika II,Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 13
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 195 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50