PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemického inženýrství - N409013
Anglický název: Chemical Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409005
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/labchi
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N409013A, N409513
Je záměnnost pro: B409005, AB409005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.
Poslední úprava: SCHREIB (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

ovládat reálné chemicko-inženýrské aparáty v praxi,

základní principy regulace a měření základních fyzikálních veličin,

zpracovávat experimentální data a

interpretovat výsledky.

Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)
Literatura -

Z: Schreiberová a kol., návody na laboratoře z CHI, 2012, elektronická verze www.vscht.cz/uchi

Poslední úprava: SCHREIB (13.11.2012)
Studijní opory - angličtina

Non

Poslední úprava: TAJ409 (04.10.2013)
Sylabus -

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními

operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem

skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat

písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.

Tématické okruhy prací:

Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin, Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Filtrace, Sedimentace, Ztráty tlaku při proudění tekutiny výplní.

Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.

Tepelné procesy: Tepelný výměník typu "trubka v trubce". Koeficient prostupu tepla na žebrovaném povrchu.

Separační procesy: Rektifikace, Absorpce, Sušení, Reversní osmosa.

Reaktorové inženýrství: Měření rozdělení dob prodlení v průtočném systému.

Poslední úprava: SMIDOVAL (02.01.2013)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: SCHREIB (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha