PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
General and Inorganic Chemistry I - AB101001
Anglický název: General and Inorganic Chemistry I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: S101005
Další informace: http://The course is not organized in the summer semester. Students can enrol only for the repetition of study obligations (assessment tests, exam) if they were enrolled and actively attended the course in the previous winter semester but have not fulfilled
Staré označení: ACH1
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B101001, N101005, N101020, S101005
Je záměnnost pro: B101001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek. Systematická část je podána na rozdíl od klasického pojetí (chemie prvků) jako chemie anorganických fází. Základními probíranými kategoriemi jsou molekulární plynné a kapalné látky, ionty ve vodných roztocích a jejich soli, koordinační sloučeniny, kovy a intermetalické fáze, pevné oxidy a anorganické polymery, karbidy, nitridy a další pevné sloučeniny kovů.
Poslední úprava: Kubová Petra (09.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • určit elektronovou strukturu atomů a iontů, jejich umístění v periodickém systému, využívat periodické trendy při porovnání fyzikálních vlastností a vysvětlení chování chemických látek
 • identifikovat anorganické látky z hlediska struktury a fázového stavu
 • rozumět názvosloví anorganických sloučenin, vytvářet elektronové vzorce a navrhovat geometrii molekulárních látek a z ní plynoucí vlastnosti (dipólový moment)
 • pracovat se základy teorie chemické vazby (porovnávat iontovost iontové vazby, porovnávat polaritu kovalentní vazby, porovnávat délku a energii kovalentní vazby, zakreslit diagram MO základních dvouatomových molekul, určit řád vazby a magnetismus z diagramu MO)
 • základy chemické rovnováhy, sestavit rovnovážnou konstantu chemické reakce a posuzovat vliv podmínek na rovnováhu
 • základy chemické kinetiky (řád reakce, vztah rychlostí opačných reakcí a rovnovážné konstanty)
 • odhadnout reaktivitu anorganických látek, rozpoznat oxidační a redukční činidla
 • porovnat kyselost a bazicitu (podle Bronstedovy teorie), rozpoznat kyseliny a báze dle Lewisovy teorie, vysvětlit mechanismus jednoduché substituce a adice molekulárních látek
 • vyčíslovat chemické reakce
 • porovnat chování iontů ve vodném prostředí, porovnat pH roztoků solí
 • odhadnout možnost přípravy a výroby anorganických látek

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Inorganic Chemistry, 5th Edition, Pearson Education Limited, 2018

Z:M.Weller, F.Armstrong, J.Rourke, T.Overton, Inorganic Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press, 2015

(or any previous edition known as "Shriver, Atkins, Inorganic Chemistry")

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Studijní opory -

e-learningové stránky předmětu Obecná a anorganická chemie I: https://e-learning.vscht.cz

(dostupné po zapsání na předmět v systému)

 • prezentace přednášek
 • řešené příklady z obecné chemie
 • interaktivní výukové aplikace

portál Anorganická chemie: https://ach.vscht.cz/

(veřejně dostupné)

 • interaktivní aplikace na tvorbu elektronového vzorce a určení tvaru molekul
 • interaktivní aplikace na porovnání vazebných délek a úhlů
 • aplikace na názvosloví, vyčíslování chemických rovnic a jejich sestavování

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Metody výuky -
 • přednášky a cvičení
 • elektronické studijní opory, samostudium z učebnic a skript
 • průběžná kontrola studia v semestru, závěrečná zkouška
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

ZÁPOČET

Během semestru se píší dva průběžné kvalifikační testy (T1, T2) z obecné a systematické anorganické chemie. Tyto testy jsou povinné anelze je opakovat. Z každého testu lze dosáhnout 0-100 bodů. Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění podmínky (T1 + T2) ≥ 80 (tj. získat alespoň 40 % možných bodů).

Pokud student nedosáhne potřebného počtu bodů na zápočet, může se na konci semestru zúčastnit jednoho souhrnného zápočtového testu, ale pouze za předpokladu, že z obou předchozích průběžných kvalifikačních testů T1+T2 získal dohromady nejméně 50 bodů. Souhrnný zápočtový test má dvě části: část A a část B, z nichž může student získat celkem 0-200 bodů. Je-li výsledek souhrnného testu v části A alespoň 60 bodů a celkový výsledek v částech A + B alespoň 80 bodů (opět celkem nejméně 40 % možných bodů), student získává zápočet.

Souhrnný zápočtový test může student psát pouze jednou, a to v termínu nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období. Celkem má tedy student na získání zápočtu 2 pokusy: T1+T2 a jeden souhrnný test.

Dále je je podmínkou udělení zápočtu vyplnění vstupního testu v e-learningovém kurzu v prvních dvou týdnech semestru. Výsledky tohoto "nultého testu" nijak neovlivní výsledné hodnocení předmětu, bez jeho vyplnění ovšem nemá student právo na získání zápočtu.

ZKOUŠKA

Před ústní částí zkoušky se píše zkouškový test (ZT), který má dvě části. Zkouškový test má dvě části; časový limit na část A je 60 minut, celkový limit (část A+B) je 100 minut.

část A: základy obecné a anorganické chemie (50 bodů);

tuto část studenti vyplňují jako zaškrtávací test - mají na výběr z více odpovědí;

u každé otázky může být jedna až všechny odpovědi správně;

hodnotí se: správně zaškrtnuto +1 bod, nezaškrtnuto 0 bodů, špatně zaškrtnuto -1 bod (odečítá se pouze do vynulování u každé otázky);

test je vyhodnocován elektronicky a po vyhodnocení Vám pošleme e-mail na Vaši adresu ve studijním systému - v e-mailu si můžete zkontrolovat správnost vyhodnocení Vašich odpovědí v části A a počet získaných bodů (případné námitky proti vyhodnocení uplatníte u svého zkoušejícího);

část B: vyšší úroveň obecné a anorganické chemie (50 bodů);

tato část má stejnou podobu a styl hodnocení jako kontrolní testy psané v průběhu semestru

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 33 bodů a celkový výsledek v části A a části B alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. V případě neúspěšného složení zkoušky má student nárok na dva opravné termíny (celkem 3 pokusy). Na zkoušku se studenti přihlašují k tomu zkoušejícímu, ke kterému jsou zapsáni na paralelku dle rozvrhu.

Studentům, kteří si v letním semestru znovu zapíší předmět "Obecná a anorganická chemie I." a mají zápočet z tohoto předmětu, se tento zápočet uznává.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (07.08.2023)
Sylabus -

Struktura látek, elektronová struktura atomu

Periodický systém

Chemická vazba a chemické reakce

Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita

Víceatomové molekuly nekovů - struktura, chemická vazba, vlastnosti

Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů

Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli

Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech

Koordinační sloučeniny

Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů

Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba

Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymery

Binární neoxidové pevné sloučeniny kovů a nekovů

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -
 • středoškolská chemie, fyzika, matematika

 • předpokládané středoškolské znalosti názvosloví a vyčíslování chemických rovnic najdete na stránkách předmětu Obecná a anorganická chemie I v e-learningu

 • na stránkách e-learningu lze také nalézt přípravný kurz pro středoškoláky procvičující předpokládané středoškolské znalosti chemie (veřejně dostupný)
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Splnění písemné i ústní zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha