PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná a anorganická chemie I - B101001
Anglický název: General and Inorganic Chemistry I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ACH1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB101001, N101005, N101020, Z101005
Je záměnnost pro: AB101001
Ve slož. prerekvizitě: AB110003, B101004, B110003, N101003, N110004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek. Systematická část je podána na rozdíl od klasického pojetí (chemie prvků) jako chemie anorganických fází. Základními probíranými kategoriemi jsou molekulární plynné a kapalné látky, ionty ve vodných roztocích a jejich soli, koordinační sloučeniny, kovy a intermetalické fáze, pevné oxidy a anorganické polymery, karbidy, nitridy a další pevné sloučeniny kovů.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (02.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • určit elektronovou strukturu atomů a iontů, jejich umístění v periodickém systému, využívat periodické trendy při porovnání fyzikálních vlastností a vysvětlení chování chemických látek
 • identifikovat anorganické látky z hlediska struktury a fázového stavu
 • rozumět názvosloví anorganických sloučenin, vytvářet elektronové vzorce a navrhovat geometrii molekulárních látek a z ní plynoucí vlastnosti (dipólový moment)
 • pracovat se základy teorie chemické vazby (porovnávat iontovost iontové vazby, porovnávat polaritu kovalentní vazby, porovnávat délku a energii kovalentní vazby, zakreslit diagram MO základních dvouatomových molekul, určit řád vazby a magnetismus z diagramu MO)
 • základy chemické rovnováhy, sestavit rovnovážnou konstantu chemické reakce a posuzovat vliv podmínek na rovnováhu
 • základy chemické kinetiky (řád reakce, vztah rychlostí opačných reakcí a rovnovážné konstanty)
 • odhadnout reaktivitu anorganických látek, rozpoznat oxidační a redukční činidla
 • porovnat kyselost a bazicitu (podle Bronstedovy teorie), rozpoznat kyseliny a báze dle Lewisovy teorie, vysvětlit mechanismus jednoduché substituce a adice molekulárních látek
 • vyčíslovat chemické reakce
 • porovnat chování iontů ve vodném prostředí, porovnat pH roztoků solí
 • odhadnout možnost přípravy a výroby anorganických látek

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (02.02.2018)
Literatura -

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

Z:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

Z:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472

D:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (20.06.2024)
Studijní opory -

e-learningové stránky předmětu Obecná a anorganická chemie I: https://e-learning.vscht.cz

(dostupné po zapsání na předmět v systému)

 • prezentace přednášek
 • řešené příklady z obecné chemie
 • interaktivní výukové aplikace

portál Anorganická chemie: https://ach.vscht.cz/

(veřejně dostupné)

 • interaktivní aplikace na tvorbu elektronového vzorce a určení tvaru molekul
 • interaktivní aplikace na porovnání vazebných délek a úhlů
 • aplikace na názvosloví, vyčíslování chemických rovnic a jejich sestavování

e-learningový kurz "Přidej - Obecná a anorganická chemie", který obsahuje řešené úlohy a příklady na procvičování z

 • okruhy z obecné chemie
 • reaktivita anorganických látek

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Metody výuky -
 • přednášky a cvičení
 • elektronické studijní opory, samostudium z učebnic a skript
 • průběžná kontrola studia v semestru, závěrečná zkouška
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (14.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

ZÁPOČET

Během semestru se píší dva průběžné kvalifikační testy (T1, T2) z obecné a systematické anorganické chemie. Tyto testy jsou povinné anelze je opakovat. Z každého testu lze dosáhnout 0 - 100 bodů. Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění podmínky (T1 + T2) ≥ 80 (tj. získat alespoň 40 % možných bodů).

Pokud student nedosáhne potřebného počtu bodů na zápočet, může se na konci semestru zúčastnit jednoho souhrnného zápočtového testu, ale pouze za předpokladu, že z obou předchozích průběžných kvalifikačních testů T1+T2 získal dohromady nejméně 50 bodů. Souhrnný zápočtový test má dvě části: část A (max. 102 bodů) a část B (max. 98 bodů), celkem tedy může student získat 0 - 200 bodů. Je-li výsledek souhrnného testu v části A alespoň 60 bodů a celkový výsledek v částech A + B alespoň 80 bodů (opět celkem nejméně 40 % možných bodů), student získává zápočet.

Souhrnný zápočtový test může student psát pouze jednou, a to v termínu nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období. Celkem má tedy student na získání zápočtu 2 pokusy: T1+T2 a jeden souhrnný test.

ZKOUŠKA

Před ústní částí zkoušky se píše zkouškový test (ZT), který má dvě části. Zkouškový test má dvě části; časový limit na část A je 60 minut, celkový limit (část A+B) je 100 minut.

část A: základy obecné a anorganické chemie (50 bodů);

tuto část studenti vyplňují jako zaškrtávací test - mají na výběr z více odpovědí;

u každé otázky může být jedna až všechny odpovědi správně;

hodnotí se: správně zaškrtnuto +1 bod, nezaškrtnuto 0 bodů, špatně zaškrtnuto -1 bod (odečítá se pouze do vynulování u každé otázky);

test je vyhodnocován elektronicky a po vyhodnocení Vám pošleme e-mail na Vaši adresu ve studijním systému - v e-mailu si můžete zkontrolovat správnost vyhodnocení Vašich odpovědí v části A a počet získaných bodů (případné námitky proti vyhodnocení uplatníte u svého zkoušejícího);

část B: vyšší úroveň obecné a anorganické chemie (50 bodů);

tato část má stejnou podobu a styl hodnocení jako kontrolní testy psané v průběhu semestru

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 33 bodů a celkový výsledek v části A a části B alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. V případě neúspěšného složení zkoušky má student nárok na dva opravné termíny (celkem 3 pokusy). Na zkoušku se studenti přihlašují k tomu zkoušejícímu, ke kterému jsou zapsáni na paralelku dle rozvrhu.

Studentům, kteří si v letním semestru znovu zapíší předmět "Obecná a anorganická chemie I." a mají zápočet z tohoto předmětu, se tento zápočet uznává.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (22.03.2023)
Sylabus -

Struktura látek, elektronová struktura atomu

Periodický systém

Chemická vazba a chemické reakce

Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita

Víceatomové molekuly nekovů - struktura, chemická vazba, vlastnosti

Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů

Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli

Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech

Koordinační sloučeniny

Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů

Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba

Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymery

Binární neoxidové pevné sloučeniny kovů a nekovů

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (02.02.2018)
Studijní prerekvizity -
 • středoškolská chemie, fyzika, matematika

 • předpokládané středoškolské znalosti názvosloví a vyčíslování chemických rovnic najdete na stránkách předmětu Obecná a anorganická chemie I v e-learningu

 • na stránkách e-learningu lze také nalézt přípravný kurz pro středoškoláky procvičující předpokládané středoškolské znalosti chemie (veřejně dostupný)
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (07.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Splnění písemné i ústní zkoušky.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (17.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.3 64
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.2 62
Účast na seminářích 1.5 42
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha