PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná a anorganická chemie I - N101005
Anglický název: General and Inorganic Chemistry I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B101001
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Staré označení: ACH1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Třída: Předměty pro matematiku
Záměnnost : Z101005
Je záměnnost pro: N101018, Z101005, B101001, B101010, AB101001
Ve slož. prerekvizitě: AB110003, B101004, B110003, N101003, N110004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek. Systematická část je podána na rozdíl od klasického pojetí (chemie prvků) jako chemie anorganických fází. Základními probíranými kategoriemi jsou molekulární plynné a kapalné látky, ionty ve vodných roztocích a jejich soli, kovy a intermetalické fáze, pevné oxidy a anorganické polymery, karbidy, nitridy a další pevné sloučeniny kovů.
Poslední úprava: Sedmidubský David (27.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Určit elektronovou strukturu atomů a iontů, jejich umístění v periodickém systému, využívat periodické trendy při vysvětlení chování chemických látek

Identifikovat anorganické látky z hlediska struktury a fázového stavu

Rozumět názvosloví anorganických sloučenin, vytvářet elektronové vzorce a navrhovat geometrii molekulárních látek

Pracovat se základy teorie chemické vazby, základy chemické rovnováhy a posuzovat vliv podmínek na rovnováhu

Vysvětlit přípravu, reaktivitu a další vlastnosti anorganických látek, acidobazické a redoxní děje, vyčíslovat chemické reakce

Poslední úprava: Sedmidubský David (27.08.2013)
Literatura -

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Z:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

Z:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472

D:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

Poslední úprava: Sedmidubský David (27.08.2013)
Studijní opory -

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=2

Poslední úprava: Sedmidubský David (03.11.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

K udělení zápočtu je nutné splnit dva kontrolní testy v průběhu semestru nebo úspěšně absolvovat souhrnný test. Další podmínkou k udělení zápočtu je i vyplnění vstupního testu.

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní. Písemný test má dvě části; časový limit na část A je 60 minut, celkový limit (část A+B) je 100 minut.

Bližší informace viz https://e-learning.vscht.cz/mod/page/view.php?id=2756.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (14.01.2019)
Sylabus -

1. Struktura látek, elektronová struktura atomu

2. Periodický systém

3. Chemická vazba a chemické reakce

4. Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita

5. Víceatomové molekuly nekovů - struktura, chemická vazba, vlastnosti

6. Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů

7. Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli

8. Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech

9. Koordinační sloučeniny

10.Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů

11.Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba

12.Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymery

13.Binární neoxidové pevné sloučeniny kovů a nekovů

14.Částice a fáze chalkofilních prostředí

Poslední úprava: Sedmidubský David (06.11.2012)
Studijní prerekvizity -

středoškolská chemie, fyzika, matematika

Poslední úprava: Sedmidubský David (27.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha