PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Catalysis - AB111002
Anglický název: Catalysis
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : B111002, N111005, Z111005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu je podán jednotný výklad působení heterogenních, homogenních a enzymových katalyzátorů. Zvláštní pozornost je věnována i heterogenizovaným homogenním a enzymovým katalyzátorům. Předmět je základní přípravou pro navazující předmět Technická katalýza, který pojednává převážně o aplikacích katalýzy v průmyslu a praxi. Přednášející dbá na aktuálnost přednášené látky a respektuje trvalý a bouřlivý rozvoj poznání v katalýze.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • kvalifikovaně řešit výzkumné a aplikační úkoly z heterogenní, homogenní a enzymové katalýzy,
  • monitorovat chování katalyzátorů v laboratoři i praxi,
  • používat výsledky charakterizačních metod aplikovaných na heterogenní katayzátory,
  • navrhovat použití vhodného katalyzátoru pro laboratorní i průmyslové aplikace

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Literatura -

Z: Chorkendorf I., Niemantsverdriet J.W.:"Concepts in Modern Catalysis and Kinetics", Wiley-VCH, 2003, ISBN-10: 3527316728

Z: Koubek J.: Katalýza. Kapitoly "Charakterizace katalyzátorů" a "Dezaktivace katalyzátorů" (distribuuje přednášející na přednáškách)

Z: Vybrané aktuální texty z heterogenní, homogenní a enzymové katalýzy (distribuuje přednášející na přednáškách)

D: Thomas J.M., Thomas W.J.: "Principles of Heterogeneous Catalysis" VCH, Weinheim 1999, ISBN: 978-3-527-29239-4

D: Ertl G., Knoezinger H., Weitkamp J.: "Handbook of Heterogeneous Catalysis" Wiley-VCH (1. vyd. 1997, 2. vyd. 2008, ISBN: 9783527610044

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní opory -

Pro studium základů katalýzy je k dispozici rozsáhlý podpůrný materiál. Kromě již doporučených učebnic je v elektronických verzích ústřední knihovny VŠCHT Praha k dispozici pod hledaným heslem "Catalysis" mnoho použitelných zdrojů. Vynikající je např. rozsáhlá elektronická, každý rok aktualizovaná, encyklopedie "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", kterou přednášející vřele doporučuje a během cvičení demostruje, jak s ní při studiu zacházet.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Soubor MCQ testů, pokrývajících obsah předmětu a vypracovávaných v součinnosti s učitelem každý týden v semestru v seminářích. Studenti si vyhodnocují testy sami a špatnými výsledky se stimulují k většímu studijnímu úsilí. Po pátém a desátém výukovém týdnu se píší MCQ testy, které se odevzdávají a vyučující je hodnotí a diskutuje výsledky se studenty.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Sylabus -

1.Principy urychlování a usměrňování chemických reakcí.

2.Heterogenní, homogenní a enzymová katalýza.

3.Struktura a vlastnosti katalytických komplexů.

4.Termodynamické limity v katalýze.

5.Kinetika katalyzovaných reakcí.

6.Transportní jevy v tuhých katalyzátorech.

7.Texturní vlastnosti katalyzátorů.

8.Testování katalytické aktivity.

9.Charakterizace katalyzátorů I (metody pro prvkovou analýzu povrchů katalyzátorů.

10.Charakterizace katalyzátorů II(metody pro texturní analýzu a měření velikosti katalytických útvarů).

11.Charakterizace katalyzátorů III (metody pro zviditelňování katalytických útvarů).

12.Dezaktivace a reaktivace katatalyzátorů.

13.Příklady nejdůležitějších aplikací katalýzy v průmyslu.

14.Environmentální aplikace katalýzy.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně absolvovány předměty N110004 a N403011

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Úspěšně vykonané zkoušky z předmětů:

Anorganická chemie I

Organická chemie I

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí uspět ze zápočtového testu a uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.04.2018)
 
VŠCHT Praha