PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Katalýza - B111002
Anglický název: Catalysis
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111005, Z111005
Je záměnnost pro: AB111002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na popis funkcí katalyzátorů, jeho obecných vlastností a mechanismu působení. Důraz kurzu je kladen na charakterizaci především heterogenních katalyzátorů a to jak ze spektroskopického a mikroskopického hlediska, tak z pohledu hodnocení chemické aktivity. Zvláštní důraz je kladen na vztah mezi spektroskopickými vlastnosti a pozorovanou aktivitou katalyzátoru. Součástí kurzu jsou ukázky nejvýznamnějších aplikací katalýzy v průmyslu.
Poslední úprava: Cibulková Jana (02.09.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • kvalifikovaně řešit výzkumné a aplikační úkoly z heterogenní, homogenní a enzymové katalýzy,
  • monitorovat chování katalyzátorů v laboratoři i praxi,
  • používat výsledky charakterizačních metod aplikovaných na heterogenní katayzátory,
  • navrhovat použití vhodného katalyzátoru pro laboratorní i průmyslové aplikace

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Chorkendorf I., Niemantsverdriet J.W.:"Concepts in Modern Catalysis and Kinetics", Wiley-VCH, 2003, ISBN-10: 3527316728

Z: Koubek J.: Katalýza. Kapitoly "Charakterizace katalyzátorů" a "Dezaktivace katalyzátorů" (distribuuje přednášející na přednáškách)

Z: Vybrané aktuální texty z heterogenní, homogenní a enzymové katalýzy (distribuuje přednášející na přednáškách)

D: Thomas J.M., Thomas W.J.: "Principles of Heterogeneous Catalysis" VCH, Weinheim 1999, ISBN: 978-3-527-29239-4

D: Ertl G., Knoezinger H., Weitkamp J.: "Handbook of Heterogeneous Catalysis" Wiley-VCH (1. vyd. 1997, 2. vyd. 2008, ISBN: 9783527610044

Poslední úprava: Patera Jan (21.02.2018)
Studijní opory -

Pro studium základů katalýzy je k dispozici rozsáhlý podpůrný materiál. Kromě již doporučených učebnic je v elektronických verzích ústřední knihovny VŠCHT Praha k dispozici pod hledaným heslem "Catalysis" mnoho použitelných zdrojů. Vynikající je např. rozsáhlá elektronická, každý rok aktualizovaná, encyklopedie "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", kterou přednášející vřele doporučuje a během cvičení demostruje, jak s ní při studiu zacházet.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Soubor MCQ testů, pokrývajících obsah předmětu a vypracovávaných v součinnosti s učitelem každý týden v semestru v seminářích. Studenti si vyhodnocují testy sami a špatnými výsledky se stimulují k většímu studijnímu úsilí. Po pátém a desátém výukovém týdnu se píší MCQ testy, které se odevzdávají a vyučující je hodnotí a diskutuje výsledky se studenty.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod; Definice katalýzy jako vědního oboru

2. Principy urychlování a usměrňování chemických reakcí I

3. Principy urychlování a usměrňování chemických reakcí II (kinetické modely heterogenně katalyzovaných reakcí)

4. Hodnocení katalytické aktivity

5. Katalyzátor jako pevná látka; potřeba modelových katalyzátorů a surface science

6. Charakterizace katalyzátorů - Úvod a teplotně programované metody

7. Charakterizace katalyzátorů - Metody iontové spektroskopie

8. Charakterizace katalyzátorů - XPS a Mössbauerova spektroskopie

9. Charakterizace katalyzátorů - difrakční metody a metody absorpce rentgenového záření

10. Charakterizace katalyzátorů - Vibrační spektroskopie a zobrazovací metody

11. Deaktivace katalyzátorů

12. Významné katalytické procesy I

13. Významné katalytické procesy II

14. Katalýza v ochraně životního prostředí

Poslední úprava: Cibulková Jana (02.09.2022)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně absolvovány předměty N110004 a N403011

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětů Anorganická chemie I, Organická chemie I, Fyzikální chemie I nebo analogických předmětů bakaářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí uspět ze zápočtového testu a uspět u ústní zkoušky.

Poslední úprava: Patera Jan (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha