PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemické a bilanční výpočty - B101003
Anglický název: Chemical and balance calculations
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB101003, N101002, N101031, N409010
Je záměnnost pro: AB101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004, N101003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních chemicko-inženýrských výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení a dalších navazujících kursů. Jeho obsahem jsou mj. výpočty založené na stechiometrii chemických reakcí (množství reaktantů a produktů), vyjadřování a přepočty složení směsí, výpočty založené na stavové rovnici ideálního plynu a materiálové bilance jednoduchých procesů (separátor, mísič aj.).
Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • používat a převádět hodnoty veličin v jednotkách založených na soustavě SI,
  • různá vyjádření složení sloučenin a směsí a jejich přepočty,
  • stechiometrické výpočty (výpočet množství reaktantů / produktů, složení reakční směsi) včetně aplikace konverze, výtěžku či ztrát,
  • materiálové bilance jednoduchých procesů jednostupňových (mísič, separátor, volná krystalizace) i vícestupňových (příprava roztoku + úprava koncentrace, rušená krystalizace s přípravou roztoku aj.).
Poslední úprava: Lindner Jiří (24.09.2019)
Literatura -

Z: Flemr V., Holečková E., Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 80-7080-435-1

Z: Lindner J.: Základy chemicko-inženýrských výpočtů, VŠCHT Praha, 2014, 978-80-7080-916-7

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Studijní opory

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V průběhu semestru se píší povinné kontrolní testy, jejich splnění je podmínkou pro získání zápočtu.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Sylabus -

1. Základní fyzikální a chemické veličiny. Jednotky, rozměry, přepočty. Počítání s nepřesnými hodnotami.

2. Směsi a vyjadřování jejich složení; různá vyjádření složení a vzájemné přepočty.

3. Složení sloučenin, určení stechiometrického vzorce ze složení, hmotnostní zlomek prvku ve směsi sloučenin.

4. Příprava a separace směsí. Nečistoty, příměsi. Základy materiálových bilancí bez chemické reakce. Bilanční schéma, proudy a složky. Matice zadání. Řešení jednoduchých bilančních úloh (směšování roztoků, separátor aj.). Bilanční rovnice a dodatečné vztahy.

5. Nasycené roztoky. Krystalizace volná. Výtěžek.

6. Rušená krystalizace.

7. Složitější bilanční systémy - vícekrokové procesy.

8. Stavová rovnice ideálního plynu. Ideální směs ideálních plynů. Parciální tlak, parciální objem.

9. Test 1.

10. Základy stechiometrických výpočtů. Rozsah reakce, klíčová složka, přebytek složky. Reakce následné a paralelní.

11. Jednoduché stechiometrické výpočty. Určení klíčové složky. Výtěžek, konverze, ztráty.

12. Složitější stechiometrické výpočty (více reakcí, různé skupenství reaktantů / produktů, výpočet složení reakční směsi aj.).

13. Kombinované úlohy - např. chem. reakce + krystalizace, vícekrokové procesy.

14. Test 2.

Poslední úprava: Lindner Jiří (12.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen splněním požadavků pro udělení zápočtu, tj. splněním průběžných testů.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100

 
VŠCHT Praha