PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemical and Balance Calculations - AB101003
Anglický název: Chemical and Balance Calculations
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: S101002
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B101003, N101002, N101031, N409010, S101002
Je záměnnost pro: B101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004, N101003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních chemických výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení a dalších navazujících kursů. Jeho obsahem jsou mj. výpočty založené na stechiometrii chemických reakcí (množství reaktantů a produktů), vyjadřování a přepočty složení směsí, výpočty založené na stavové rovnici ideálního plynu a materiálové bilance jednoduchých procesů.
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • používat a převádět hodnoty veličin v jednotkách SI,
  • různá vyjádření složení sloučenin a směsí a jejich přepočty,
  • stechiometrické výpočty (množství reaktantů / produktů) včetně aplikace konverze, výtěžku či ztrát,
  • materiálové bilance jednoduchých procesů (příprava a ředění roztoků, krystalizace)
Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Literatura -

Rubešová, K., Jakeš, V.: Basic chemical calculations. VŠCHT Praha, 2018, 2nd edition

Olmsted, J. and Williams, G.M. 1994. Chemistry: The Molecular Science. s.l. : Mosby-Year Book Inc., 1994.

Russell, J.B. 1992. General Chemistry. s.l. : McGraw-Hill Inc., 1992

další informace naleznete na stránkách e-learningu: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=90

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (20.06.2024)
Studijní opory

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=90

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Je nutné uspět ve třech písemných testech během semestru. Pokud student nezíská alespoň 75 bodů ze 100, může daný test opakovat (každý maximálně dvakrát).

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Sylabus -

1. Jednotky a veličiny v chemických výpočtech

2. Složení směsí

3. Příprava roztoků

4. ředění a asměšování roztoků, hmotnostní bilance roztoků

5. 1. test

6. Nasycené roztoky, volná krystalizace

7. Rušená krystalizace, hmotnostní bilance při krystalizaci

8. 2. test

9. Stechiometrické výpočty; konverze, výtěžek nebo ztráty reakcí

10. Stechiometrické výpočty pro plynou fázi; stavová rovnice ideálního plynu

11. 3. test

12. Komplexní problémy zaměřené na úlohy řešené v navazujících laboratořích

13. Opakování neúspěšných testů; konzultace se studenty; procvičování vybraných úloh

14. Opakování neúspěšných testů; konzultace se studenty; procvičování vybraných úloh

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Studijní prerekvizity -

Středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky.

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Je nutné uspět ve třech písemných testech během semestru. Pokud student nezíská alespoň 75 bodů ze 100, může daný test opakovat (každý maximálně dvakrát).

Poslední úprava: Rubešová Kateřina (01.08.2019)
 
VŠCHT Praha