Obecná a anorganická chemie A - N101020
Anglický název: Inorganic and General Chemistry A
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc.
Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Třída: Předměty pro matematiku
Je záměnnost pro: B101001, AB101001
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004, B110003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek. Systematická část je podána na rozdíl od klasického pojetí (chemie prvků) jako chemie anorganických fází. Základními probíranými kategoriemi jsou molekulární plynné a kapalné látky, ionty ve vodných roztocích a jejich soli, kovy a intermetalické fáze, pevné oxidy a anorganické polymery, karbidy, nitridy a další pevné sloučeniny kovů.
Poslední úprava: SMIDOVAL (05.06.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Určit elektronovou strukturu atomů a iontů, jejich umístění v periodickém systému, využívat periodické trendy při vysvětlení chování chemických látek

Identifikovat anorganické látky z hlediska struktury a fázového stavu

Rozumět názvosloví anorganických sloučenin, vytvářet elektronové vzorce a navrhovat geometrii molekulárních látek

Pracovat se základy teorie chemické vazby, základy chemické rovnováhy a posuzovat vliv podmínek na rovnováhu

Vysvětlit přípravu, reaktivitu a další vlastnosti anorganických látek, acidobazické a redoxní děje, vyčíslovat chemické reakce

Poslední úprava: SMIDOVAL (05.06.2013)
Literatura -

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Z:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

Z:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472

D:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

Poslední úprava: SMIDOVAL (05.06.2013)
Studijní opory -

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Elektronické studijní opory - http://eso.vscht.cz/predmety/N101005/

Poslední úprava: SMIDOVAL (05.06.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

K udělení zápočtu je nutné splnit dva kontrolní testy v průběhu semestru nebo úspěšně absolvovat souhrnný test. Další podmínkou k udělení zápočtu je i vyplnění vstupního testu. Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní. Bližší informace na domovské stránce Ústavu anorganické chemie (http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach1.html).

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (01.06.2017)
Sylabus -

1. Struktura látek, elektronová struktura atomu

2. Periodický systém

3. Chemická vazba a chemické reakce

4. Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita

5. Víceatomové molekuly nekovů - struktura, chemická vazba, vlastnosti

6. Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů

7. Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli

8. Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech

9. Koordinační sloučeniny

10.Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů

11.Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba

12.Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymery

13.Binární neoxidové pevné sloučeniny kovů a nekovů

14.Částice a fáze chalkofilních prostředí

Poslední úprava: SMIDOVAL (05.06.2013)
Studijní prerekvizity -

středoškolská chemie, fyzika, matematika

Poslední úprava: TAJ101 (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 25