PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Obecná a anorganická chemie I - B101001
Anglický název: General and Inorganic Chemistry I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/3 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Staré označení: ACH1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB101001, N101005, N101020, Z101005
Je prerekvizitou pro: B101002
Je záměnnost pro: AB101001
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004, B110003, S101003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (02.02.2018)
Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek. Systematická část je podána na rozdíl od klasického pojetí (chemie prvků) jako chemie anorganických fází. Základními probíranými kategoriemi jsou molekulární plynné a kapalné látky, ionty ve vodných roztocích a jejich soli, koordinační sloučeniny, kovy a intermetalické fáze, pevné oxidy a anorganické polymery, karbidy, nitridy a další pevné sloučeniny kovů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (02.02.2018)

Studenti budou umět:

 • určit elektronovou strukturu atomů a iontů, jejich umístění v periodickém systému, využívat periodické trendy při porovnání fyzikálních vlastností a vysvětlení chování chemických látek
 • identifikovat anorganické látky z hlediska struktury a fázového stavu
 • rozumět názvosloví anorganických sloučenin, vytvářet elektronové vzorce a navrhovat geometrii molekulárních látek a z ní plynoucí vlastnosti (dipólový moment)
 • pracovat se základy teorie chemické vazby (porovnávat iontovost iontové vazby, porovnávat polaritu kovalentní vazby, porovnávat délku a energii kovalentní vazby, zakreslit diagram MO základních dvouatomových molekul, určit řád vazby a magnetismus z diagramu MO)
 • základy chemické rovnováhy, sestavit rovnovážnou konstantu chemické reakce a posuzovat vliv podmínek na rovnováhu
 • základy chemické kinetiky (řád reakce, vztah rychlostí opačných reakcí a rovnovážné konstanty)
 • odhadnout reaktivitu anorganických látek, rozpoznat oxidační a redukční činidla
 • porovnat kyselost a bazicitu (podle Bronstedovy teorie), rozpoznat kyseliny a báze dle Lewisovy teorie, vysvětlit mechanismus jednoduché substituce a adice molekulárních látek
 • vyčíslovat chemické reakce
 • porovnat chování iontů ve vodném prostředí, porovnat pH roztoků solí
 • odhadnout možnost přípravy a výroby anorganických látek

Literatura -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

Z:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

Z:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472

D:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

Studijní opory -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (01.08.2019)

e-learningové stránky předmětu Obecná a anorganická chemie I: https://e-learning.vscht.cz

(dostupné po zapsání na předmět v systému)

 • prezentace přednášek
 • řešené příklady z obecné chemie
 • interaktivní výukové aplikace

portál Anorganická chemie: https://ach.vscht.cz/

(veřejně dostupné)

 • interaktivní aplikace na tvorbu elektronového vzorce a určení tvaru molekul
 • interaktivní aplikace na porovnání vazebných délek a úhlů
 • aplikace na názvosloví, vyčíslování chemických rovnic a jejich sestavování

e-learningový kurz "Přidej - Obecná a anorganická chemie", který obsahuje řešené úlohy a příklady na procvičování z

 • okruhy z obecné chemie
 • reaktivita anorganických látek

Metody výuky -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)
 • přednášky a cvičení
 • elektronické studijní opory, samostudium z učebnic a skript
 • průběžná kontrola studia v semestru, závěrečná zkouška
Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.01.2019)

ZÁPOČET

Během semestru se píší dva průběžné kvalifikační testy (T1, T2) z obecné a systematické anorganické chemie. Tyto testy jsou povinné anelze je opakovat. Z každého testu lze dosáhnout 0 - 100 bodů. Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění podmínky (T1 + T2) ≥ 80 (tj. získat alespoň 40 % možných bodů).

Pokud student nedosáhne potřebného počtu bodů na zápočet, může se na konci semestru zúčastnit jednoho souhrnného zápočtového testu, ale pouze za předpokladu, že z obou předchozích průběžných kvalifikačních testů T1+T2 získal dohromady nejméně 50 bodů. Souhrnný zápočtový test má dvě části: část A (max. 102 bodů) a část B (max. 98 bodů), celkem tedy může student získat 0 - 200 bodů. Je-li výsledek souhrnného testu v části A alespoň 60 bodů a celkový výsledek v částech A + B alespoň 80 bodů (opět celkem nejméně 40 % možných bodů), student získává zápočet.

Souhrnný zápočtový test může student psát pouze jednou, a to v termínu nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období. Celkem má tedy student na získání zápočtu 2 pokusy: T1+T2 a jeden souhrnný test.

Dále je je podmínkou udělení zápočtu vyplnění vstupního testu v e-learningovém kurzu v prvních dvou týdnech semestru. Výsledky tohoto "nultého testu" nijak neovlivní výsledné hodnocení předmětu, bez jeho vyplnění ovšem nemá student právo na získání zápočtu.

ZKOUŠKA

Před ústní částí zkoušky se píše zkouškový test (ZT), který má dvě části. Zkouškový test má dvě části; časový limit na část A je 60 minut, celkový limit (část A+B) je 100 minut.

část A: základy obecné a anorganické chemie (50 bodů);

tuto část studenti vyplňují jako zaškrtávací test - mají na výběr z více odpovědí;

u každé otázky může být jedna až všechny odpovědi správně;

hodnotí se: správně zaškrtnuto +1 bod, nezaškrtnuto 0 bodů, špatně zaškrtnuto -1 bod (odečítá se pouze do vynulování u každé otázky);

test je vyhodnocován elektronicky a po vyhodnocení Vám pošleme e-mail na Vaši adresu ve studijním systému - v e-mailu si můžete zkontrolovat správnost vyhodnocení Vašich odpovědí v části A a počet získaných bodů (případné námitky proti vyhodnocení uplatníte u svého zkoušejícího);

část B: vyšší úroveň obecné a anorganické chemie (50 bodů);

tato část má stejnou podobu a styl hodnocení jako kontrolní testy psané v průběhu semestru

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 33 bodů a celkový výsledek v části A a části B alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. V případě neúspěšného složení zkoušky má student nárok na dva opravné termíny (celkem 3 pokusy). Na zkoušku se studenti přihlašují k tomu zkoušejícímu, ke kterému jsou zapsáni na paralelku dle rozvrhu.

Studentům, kteří si v letním semestru znovu zapíší předmět "Obecná a anorganická chemie I." a mají zápočet z tohoto předmětu, se tento zápočet uznává.

Sylabus -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (02.02.2018)

Struktura látek, elektronová struktura atomu

Periodický systém

Chemická vazba a chemické reakce

Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita

Víceatomové molekuly nekovů - struktura, chemická vazba, vlastnosti

Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů

Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli

Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech

Koordinační sloučeniny

Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů

Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba

Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymery

Binární neoxidové pevné sloučeniny kovů a nekovů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)
 • středoškolská chemie, fyzika, matematika

 • předpokládané středoškolské znalosti názvosloví a vyčíslování chemických rovnic najdete na stránkách předmětu Obecná a anorganická chemie I v e-learningu

 • na stránkách e-learningu lze také nalézt přípravný kurz pro středoškoláky procvičující předpokládané středoškolské znalosti chemie (veřejně dostupný)
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D. (17.02.2018)

Splnění písemné i ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2,3 64
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,2 62
Účast na seminářích 1,5 42
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha