Fyzikální a koloidní chemie - N403016
Anglický název: Physical and Colloidal Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403016.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : Z403016
Je záměnnost pro: N403014, B403004, AB403004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je rozšířením základního kurzu Fyzikální chemie I se zaměřením na biologické vědy. Pokrývá jak obecné zákonitosti chování různých systémů s důrazem na molekulární přístup, tak aplikace v biochemii a koloidní chemii. Předměty Fyzikální chemie II, Fyzikální a koloidní chemie a Fyzikální chemie mikrosvěta jsou srovnány zde: http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/srovnani.html
Poslední úprava: Kolafa Jiří (14.02.2016)
Výstupy studia předmětu -

STUDENTI BUDOU UMĚT:

Řešit středně složité rovnováhy v roztocích elektrolytů

Řešit středně složité úlohy chemické kinetiky včetně enzymatických reakcí

Přetavit představu sil mezi molekulami do důsledků jako jsou membránové jevy, jevy u nabitých povrchů či stabilita disperzí

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Literatura -

ZÁKLADNÍ:

Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

J. Kolafa: Vybrané kapitoly z fyzikální chemie (http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/fkch.pdf)

DOPLŇKOVÁ:

Bartovská L., Šišková M., Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2010, 9788070807453

Israelichvili J.: Intermolecular & Surface Forces, Academic Press (2006), 9780123919274.

Atkins P. W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Wright M. R.: An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions, Wiley (2007), 9780470842935.

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Studijní opory -

VŠE POTŘEBNÉ JE UVEDENO NA WWW STRÁNCE PŘEDMĚTU:

http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403016.html

Další materiály o fyzikální chemii:

http://ufch.vscht.cz/studium/literatura

Co je co v povrchové a koloidní chemii - výkladový slovník, L. Bartovská L., M. Šišková:

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Viz „Pravidla hodnocení předmětu Fyzikální a koloidní chemie“ (http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/FCHaKoloidInfo.pdf)

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Sylabus -

1. Chemická kinetika: jednoduché a simultánní reakce, reakční mechanismy, katalýza, enzymová kinetika.

2. Rovnovážná termodynamika: Gibbsova a Helmholtzova energie, aktivita, chemický potenciál.

3. Chemická rovnováha - metody: směr chemické reakce, simultánní reakce, minimalizace Gibbsovy energie, van't Hoffova rovnice.

4. Chemická rovnováha - aplikace: pH, slabé kyseliny a zásady a jejich soli, pufry, málo rozpustné soli.

5. Úvod do statistické termodynamiky: tlak ideálního plynu a interpretace teploty, Boltzmannova pravděpodobnost, entropie.

6. Elektrostatické jevy v iontových roztocích: Debyeova-Hückelova teorie, elektrická dvojvrstva.

7. Elektrochemie: Galvanické články, Nernstova rovnice, Gibbsův-Donnanův jev.

8. Termodynamika směsí: koligativní vlastnosti (kryoskopie, ebulioskopie, osmóza).

9. Nerovnovážná termodynamika: transportní vlastnosti, Fickovy zákony, difuzivita, elektrická vodivost.

10. Rozhraní: povrchová a mezifázová energie, zakřivená rozhraní, smáčení.

11. Adsorpce: povrchový přebytek a Gibbsova adsorpční izoterma, adsorpční izotermy a modely (Freundlich, Langmuir, BET).

12. Disperzní systémy - klasifikace: koloid, sol, gel, pěna, emulze, aerosol; roztoky makromolekul; micely, povrchové filmy.

13. Disperzní systémy - jevy: síly mezi koloidními částicemi; sedimentace, elektrokinetické jevy, reologie, optické vlastnosti; stabilita koloidních systémů.

14. Voda: struktura a anomálie vody, hydrofobní jev.

Poslední úprava: Kolafa Jiří (08.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie 1

Poslední úprava: TAJ403 (25.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Domácí příprava na výuku 20
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 40