PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Carbon dioxide capture, storage and utilization - AB216008
Anglický název: Carbon dioxide capture, storage and utilization
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Anotace -
Předmět poskytuje studentům znalosti v oblasti průmyslových procesů používaných k zachycování oxidu uhličitého z plynů a ze spalin, jeho následnému čištění a zpracování do podoby vhodné pro dlouhodobé skladování v podzemí, či do podoby vhodné k využití jako surovina v chemickém a potravinářském průmyslu. Absolvováním předmětu získá student přehled o způsobech ekologického využívání paliv, které minimalizují produkci skleníkových plynů a vytváření základ pro dlouhodobě udržitelnou energetiku.
Poslední úprava: Kubová Petra (09.08.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát metody zachycování CO2 z různých plynných směsí, které se k danému účelu používají v průmyslovém měřítku. Dále budou znát postupy čištění a dalšího zpracování CO2 před jeho uskladněním do podzemí nebo jeho využitím jako chemická nebo potravinářská surovina. Naučí se také různé technologie výroby chemických produktů na bázi CO2.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (13.08.2019)
Studijní opory -

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: Ciahotný Karel (13.08.2019)
Metody výuky -

Přednášky.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (13.08.2019)
Sylabus -

1. Skleníkové plyny, jejich vlastnosti a přírodní zdroje.

2. Produkce skleníkových plynů z antropogenních zdrojů, skleníkový efekt.

3. Nejvýznamnější průmyslová odvětví produkující skleníkové plyny, možnosti snížení produkce vlivem primárních opatření.

4. Oxid uhličitý jako nejvýznamnější skleníkový plyn, přehled technologií zachycování CO2 (pre-, post-, Oxyfuel).

5. Technologie zachycování CO2 z paliva – základní schéma, přehled provozovaných technologií.

6. Technologie zachycování CO2 ze spalin – základní schéma, přehled provozovaných technologií.

7. Technologie Oxyfuel – základní schéma, pilotní jednotky.

8. Technologie vysokoteplotního odstraňování CO2 integrované do spalinového kotle.

9. Čištění a zkapalňování zachyceného CO2, jeho skladování a doprava k úložištím.

10. Metody ukládání CO2 do podzemí.

11. Postupy průmyslové výroby CO2 jako suroviny pro chemický a potravinářský průmysl.

12. Možnosti využití CO2 zachyceného ze spalin a topných plynů či jiných zdrojů jako chemické nebo potravinářské suroviny.

13. Výroba močoviny, methanolu a methanu z CO2.

14. Oblasti využití CO2 v potravinářském průmyslu.

Poslední úprava: Kubová Petra (09.08.2019)
Vstupní požadavky -

B216007Změna klimatu

Poslední úprava: Ciahotný Karel (13.08.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky. Klasifikace obou částí zkoušky dle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha v platném znění.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (13.08.2019)
 
VŠCHT Praha