PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratory of climate change - AB216010
Anglický název: Laboratory of climate change
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Purkarová Eliška Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Laboratoř klimatických změn seznamuje studenty s vybranými polutanty, vznikajícími antropogenní činností, které přispívají ke klimatické změně. Cílem předmětu je osvojit si základy odběru, stanovení a zachycení těchto polutantů obsažených v ovzduší a v odpadních plynech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)

Studenti budou umět: odebrat a stanovit jednotlivé polutanty v ovzduší/spalinách/odpadním plynu, charakterizovat a vybrat vhodný adsorbent, provést záchyt polutantů pomocí adsorpce.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)

Z: Kolektiv autorů ústavu 216: Návody k Laboratoři klimatických změn v elektronické podobě.

D: Návody pro laboratorní cvičení z plynných paliv, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D. a kolektiv autorů, VŠCHT Praha, 2017.

Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z analytiky ovzduší, Ústav plynárenství koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha.

Metody výuky -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)

Laboratorní práce

Sylabus -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)

1. Úvod do laboratoří/školení bezpečnosti.

2. Řízení a měření průtoku vzorku plynu odběrným zařízením.

3. Kontinuální stanovení hlavních plynných znečišťujících látek ve spalinách.

4. Měření emisí při spalování uhlí.

5. Chromatografický rozbor plynu (uhlovodíky).

6. Stanovení amoniaku v plynu potenciometricky/spektrofotometricky.

7. Stanovení sulfanu v plynu jodometricky/GC-SCD.

8. Stanovení oxidů dusnatého a dusičitého v ovzduší.

9. Stanovení tuhých znečišťujících látek v ovzduší.

10. Vlastnosti adsorpčních materiálů (BET povrch).

11. Testování adsorpčních materiálů pro záchyt oxidu uhličitého.

12. Testování aktivního uhlí k záchytu organických látek z odpadního vzduchu.

13. Stanovení rozpuštěného kyslíku, spektrofotometrické stanovení ChSk-Cr a titrační stanovení ChSK-Mn ve vodách.

14. Titrační stanovení neutralizačních kapacit (výpočet forem oxidu uhličitého), vápníku a hořčíku.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Purkarová Eliška Ing. Ph.D. (20.01.2021)

Změna Klimatu

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)

Účast na všech laboratorních pracích. Odevzdání protokolů ke všem pracím v daném časovém úseku.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha