PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Toxicology and Ecotoxicology I - AB240001
Anglický název: Toxicology and Ecotoxicology I
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v zimním semestru. Zkoušky se konají u přednášejících.
Staré označení: ZTOE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Himl Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111009, N240011, S111009, Z240011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Toxikologie se zabývá vzájemným působením chemických látek a živého organismu, je předmětem shrnujícím základní informace o látkách, které poškozují živý organismus. Předmět obecně seznamuje s osudem látek v organismu a jejich účinky na něj, se způsobem zjišťování jejich toxicity. Několik přednášek se věnuje podrobněji vybraným anorganickým a organickým toxickým látkám a některým jejich skupinám. Jedna přednáška je věnována prevenci a následkům nehod, tedy zásadám bezpečné práce s toxickými látkami, likvidaci požáru a základům první pomoci. Další přednášky stručně popisují životní prostředí, tok látek a energie v něm. Závěrečné přednášky pak navazují s tématem toxických látek v životním prostředí a problémů s nimi spojených.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní přehled o toxicitě a negativních účincích vybraných chemických látek na lidský organismus.

Osud xenobiotik v organismu - vstup, distribuce, biotransformace, vyloučení

Bezpečné nakládání s chemickými látkami a zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

I. Linhart: Basic Terms in Toxicology, Ecology and Ecotoxicology (A bilingual textbook). UCT Press, UCT Prague 2019.

Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-040-9

S. Kacew and B.-M-Lee, editors: Lu's Basic Toxicology. Fundamentals, Target Organs, and Risk Assessment. 6th edition, CRC Press 2012; ISBN: 13:978-1-841849539; 10:978-1-841849537); Chapters 1 - 4, 7, 20, 23 and 24.

S. E. Manahan: Toxicological Chemistry and Biochemistry. 3rd edition, Lewis Publishers 2003; ISBN:1-56670-618-1

S.E. Manahan: Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry. 4th edition, CRC Press 2013;978-1-4665-5316-3

Poslední úprava: Linhart Igor (10.09.2020)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Představení a struktura předmětu, historie toxikologie, ekotoxikologie a ekologie, pojmy a definice.

2. Látky versus organismus - bariéry vstupu, vstup látek, absorpce, distribuce.

3. Biotransformace látek, příklady biotransformačních reakcí toxických látek.

4. Účinky látek, typy a mechanismy účinků.

5. Zjišťování toxicity, literární zdroje a experimentální postupy.

6. Regulace práce s chemickými látkami a MSDS

7. Toxicita, ekotoxicita a rizika anorganických látek.

8. Toxicita, ekotoxicita a rizika organických sloučenin.

9. Zneužití chemických látek: bojové chemické látky a návykové látky

10. Bezpečnost práce na chemických pracovištích (hlavní rizika a způsoby jejich minimalizace).

11. Abiotické a biotické složky globálního ekosystému.

12. Toky látek a energie v přírodě.

13. Toxické látky v životním prostředí.

14. Současná problematika životního prostředí.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkoušková písemka

• Studenti se zapisují do SISu.

• K dokončení kurzu musí studenti složit písemnou zkoušku s minimálním počtem bodů 50 %.

Poslední úprava: McGachy Lenka (08.09.2023)
 
VŠCHT Praha