PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biology I - AB320003
Anglický název: Biology I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B320003, N320016, S320016
Je záměnnost pro: B320003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje přehled o společných základech, vzniku a vývoji živých soustav a základních vztazích struktury a biologické funkce od úrovně molekulárních entit, přes organizaci buňky (zejména eukaryotní), tkání a pletiv až po úroveň vztahů v rámci ekosystémů. Dále uvádí základní mechanismy dědičnosti, přenosu a exprese genetické informace, ontogeneze buňky a organismů, evoluce a představuje diverzitu současných organismů.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Uceleně popsat strukturní komponenty a vnitřní struktury a kompartmenty buňky a jejich funkce a stavbu a tkání a pletiv a jejich funkce.

Vysvětlit zásadní pochody v buněčném cyklu, při dědičném přenosu a expresi genetických determinant a při rozmnožování rostlin a živočichů.

Vysvětlit základní evoluční mechanismy, rozmanitost organismů z pohledu akumulace evolučních novinek a vztahy ovlivňující život v ekosystému.

Tyto vědomosti mu poskytnou nezbytný základ pro studium dalších předmětů zaměřených na specializované oblasti biologie.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Literatura -

D: Reece J.B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorski P.V., Jackson R.B., Campbell Biology, Ninth Edition, Benjamin Cummings, 2010, 9780321558237

nebo

D: Mader S.N., Windelspecht M., Inquiry into life, Sixteenth Edition, McGraw Hill Education, 2020, 9781260231700

nebo

D: Mader S.N., Windelspecht M., Inquiry into life, Fifteenth Edition, McGraw Hill Education, 2017, 9781259426162

Poslední úprava: Kotrba Pavel (05.09.2022)
Studijní opory -

Prezentace přednášek a doprovodný text (BIOLOGY "Reader’s Digest by Pavel Kotrba") at https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=912

elektronická kniha: Bolsover S.R., Hyams J.S., Shephard E.A., White H.A., Wiedemann C.G., Cell Biology: A Short Course, Second Edition, Wiley, 2004, ISBN 9780471461586 at http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/047146158X

elektronická kniha: Anonymous, Boundless Biology Open Textbook, boundless.com, free acess at https://www.boundless.com/biology/biology/

Poslední úprava: Kotrba Pavel (05.09.2022)
Sylabus -

1. Biologické vědy; Vznik života a hierarchie uspořádání biologických systémů

2. Chemické základy života - význam vody, struktura a funkce (makro)molekul v živé hmotě

3. Viry; Biologická membrána

4. Buňka a evoluce buňky; Nemembránové struktury buňky

5. Buněčné organely

6. Reprodukce a ontogeneze buněk

7. Genetika - chromosomální a molekulární základy dědičnosti

8. Evoluční mechanismy

9. Rozmanitost organismů

10. Stavba a funkce rostlin

11. Rozmnožování a vývoj rostlin

12. Histologie živočichů

13. Rozmnožování a vývoj živočichů

14. Ekologie a ekosystémy

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
 
VŠCHT Praha