PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Microbiology: Laboratory - AB320009
Anglický název: Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B320009, N320013, S320013
Je záměnnost pro: B320009
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Laboratorní cvičení z mikrobiologie seznamuje studenty se základními pracovními technikami mikrobiologie. Dále se seznámí s hlavními izolačními technikami mikroogganismů, mikroskopickými barvícími technikami a mikroskopií kvasinek a mikromycet.Naučí se vyhodnocovat fyzikální a chemické vlivy na růst mikroorganismu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Studenti budou umět: připravit mikroskopický preparát včetně diagnostického barvení, určit na základě morfologie hlavní rody kvasinek a mikromycet. Dále budou umět vyhodnotit Enterotest a na základě svých měření spočítat růstovou rychlost modelového mikrooganismu. Budou ovládat zásady aseptické práce a přípravu základních typů růstových medií.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Z: Demnerová,K. Laboratorní cvičení z mikrobiologie Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, 2001,8070804157

Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 15 ed.,Pearson, Prentice Hall 2017 ISBN-13:978-0134261928

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilních baněk, zkumavek, pipet a ostatních nástrojů

2. Definovaná a komplexní media. Příprava a sterilizace různých typů kultivačních a diagnostických medií

3. Techniky inokulace vybraných typů bakterií a kvasinek. Světelná mikroskopie nativních a barvených preparátů bakterií a kvasinek. Gramovo barvení vybraných bakteriálních kmenů

4. Izolační techniky mikroorganismů.Čárkovací technika pro izolaci čistých kultur ze směsi dvou druhů bakterií.

5. Mikroskopie kvasinek - typy vegetativního dělení kvasinek. Vitální barvení kvasinek methylenovou modří. Techniky počítání kvasinek v počítací komůrce.

6. Pohlavní rozmnožování kvasinek - stanovení kopulačního typu

7. Faktory ovlivňující bakteriální růst. Experimenty ukazující účinek teploty, organických barviv, UV a antibiotik na růst a dělení mikroorganismů

8. Principy stanovení počtu živých bakterií v různých typech potravin.

9. Úvod k ISO normám. ISO normy pro stanovení mikroorganismů v potravinách

10. Identifikace izolovaných bakteriálních a kvasinkových kmenů. Biochemické testy izolátů.Použití ENTERO-testu k identifikaci izolátů

11. Základy morfologie mikro-mycet (plísně). Použití mikroskopu při klasifikaci jednotlivých rodů běžných plísní. Principy systému a identifikace plísní

12. Růstová křivka mikroorganismů. Výpočet růstové rychlosti z naměřených hodnot - kultivace E. coli v baňce, měření optické density. Stanovení růstové rychlosti, času lag fáze a generační doby.

13. Rychlé metody stanovení mikroorganismů

14. Likvidace žitých kultur a medií a mytí skla. Závěrečný test. Zhodnocení znalostí a výsledků práce. Zápočet.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Předmět je ukončen odevzdáním vypracovaných protokolů vybraných úloh a absolvováním průběžných a závěrečného testu min na 50 bodů.

 
VŠCHT Praha