PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Physical Chemistry I - AB403003
Anglický název: Physical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:20 / 20 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : B403003, N403011, N403011A, N403032, N403035
Je záměnnost pro: B403003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět pokrývá elementární části fyzikální chemie (zásadní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty a popis rychlosti chemických reakcí.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Počítat stavové chování plynů za nízkých tlaků.

Orientovat se v použití základních termodynamických funkcí.

Počítat reakční tepla a rovnováhu jednodušších chemických reakcí.

Orientovat se ve fázových diagramech a řešit rovnováhu kapalina-pára pro ideální chování.

Počítat kinetiku jednodušších reakcí.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 8070805595

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Bartovská L., Novák J., Úlohy z fyzikální chemie: bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 9788070805633

D: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní opory -

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Metody výuky -

Přednášky a výpočetní semináře.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

viz E-learningový kurz

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny.

2. Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn.

3. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.

4. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.

5. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.

6. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická.

7. Chemický potenciál, aktivita, podmínky rovnováhy, Gibbsův fázový zákon.

8. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.

9. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy.

10. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.

11. Chemické rovnováhy, ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce

12. Reakce v kapalné fázi, iontové rovnováhy, rozpustnost solí ve vodě.

13. Úvod do elektrochemie, Faradayův zákon, galvanický článek.

14. Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce, rychlostní rovnice.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Vstupní požadavky -

Matematika A

Poslední úprava: Řehák Karel (18.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Poslední úprava: Řehák Karel (18.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha