PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Physics: Laboratory - AB444005
Anglický název: Physics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Khun Josef Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : B444005, N444003, N444003A
Je záměnnost pro: B444005
Anotace -
Studenti měří laboratorní úlohy, které tématicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, moderní fyzika)
Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řešit komplexně zadané fyzikální úkoly - od nastudování teorie, přes následné měření fyzikálních veličin, zpracování naměřených dat včetně nejistot, až po kritické zhodnocení získaných výsledků

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Literatura -

Instructions for laboratory work in English will be available by E-learning.

Poslední úprava: Khun Josef (12.08.2019)
Studijní opory -

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Metody výuky

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Sylabus -

1. Úvod, bezpečnost práce

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

6. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček. Studium ohybových jevů laserového záření.

7. Index lomu, Refraktometrie.

8. Polarizace světla. Polarimetrie.

9. RLC obvody, měření impedance cívky.

10. Měření feromagnetické hystereze.

11. Difrakční spektrometr. Spektra H, He a Hg, spektra žárovky a svítivých diod.

12. Měření specifického náboje elektronu.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce. Silové účinky magn. pole.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Vstupní požadavky

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I nebo Fyzika A

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a úspěšné absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně)

Poslední úprava: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha