PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fundamentals of Machinery - AB444006
Anglický název: Fundamentals of Machinery
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : B444006, N444005
Je záměnnost pro: B444006
Anotace -
Předmět Základy strojnictví seznámí studenta s oborem, který představuje důležitou součást vzdělání inženýrů technického směru. Studenti chemie budou vzděláni v příbuzných technických odvětvích a budou schopni lépe komunikovat s ostatními odborníky průmyslových pracovních týmů. Mezi nejdůležitější součásti výuky patří základy technického kreslení, čtení technické dokumentace, vlastnosti konstrukčních materiálů a základy konstrukcí zařízení používaných v chemickém průmyslu (potrubí, čerpadla, tlakové nádoby, tepelné výměníky, součásti pro přenos rotačního pohybu...).
Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy technického kreslení a čtení technické dokumentace

Základny programu CAD.

Orientovat se v oblasti strojírenských materiálů.

Orientovat se oblasti v oblastech strojírenských technologií, součástí strojů a konstrukcích průmyslových zařízení.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Literatura -

Z: Základy strojnictví I, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, 1999. ISBN: 80-7080-172-7

Z: Základy strojnictví II, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, 2000. ISBN: 80-7080-232-4

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní opory -

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-bakalarskeho-studia/4-n444005-zaklady-strojnictvi

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Metody výuky - angličtina

• lectures and consultations

• seminars mainly focused on technical drawing

• written tutorial texts and pictorial material

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Written test: the main part is the technical drawing of the requested technical component; next parts may include questions concerning material properties, types and usage of the industry machinery; technical calculations are the important part of the test.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Sylabus -

1. Úvod a zásady tvorby technické dokumentace.

2. Výkresová dokumentace jedné součásti.

3. Výkresová dokumentace sestav.

4. Vlastnosti a struktura materiálů.

5. Konstrukční materiály.

6. Technologie #1 (lití, tváření).

7. Technologie #2 (obrábění, speciální technologie, povrchové úpravy).

8. Rozebíratelná spojení konstrukčních dílů (šroubové spoje, kolíky, klíny, pera).

9. Trvalá spojení konstrukčních dílů (nýtování, lisování, svařování, pájení, lepení).

10. Součásti pro přenos pohybu.

11. Potrubí a potrubní sítě.

12. Čerpadla, kompresory, vývěvy

13. Tlakové nádoby.

14. Tepelné výměníky.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Vstupní požadavky - angličtina

Mathematics, Physics, basics of Physical Chemistry

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika A, Fyzika I

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je zvládnutí zápočtového testu jehož majoritní podíl spočívá v narýsování technického výkresu zadané reálné součástky.

Další podmínkou je zvládnutí ústní zkoušky. Z okruhu zkouškových otázek jsou vyjmuta témata týkající se technického kreslení a tvorby výrobních výkresů.

Okruh otázek ústní zkoušky se týká 1) klasických strojařských oborů; 2) materiálů.

Poslední úprava: Kubová Petra (06.05.2019)
 
VŠCHT Praha