PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Measuring and Control Engineering - AB444007
Anglický název: Measuring and Control Engineering
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B444007, N444004, N444004A
Je záměnnost pro: B444007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je orientován na výklad teorie měření a řízení, s důrazem na získání informací o procesu, přenos a zpracování informací a řízení procesů. Témata přednášek se zabývají návrhem a značením technologických schémat, teoretickými základy a instrumentací pro měření technologických veličin (např. teploty, tlaku, průtoku, hladiny, koncentračních veličin apod.), matematickým modelováním a simulací procesů, teoretickými aspekty regulace, regulačních obvodů, logického řízení a systémy pro sběr a zpracování dat. Cvičení předmětu jsou zaměřena do oblasti návrhu technologických schémat automatizačních obvodů, dále na modelování a simulací regulačních procesů.
Poslední úprava: Kubová Petra (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat statické a dynamické chování jednotlivých bloků regulačního obvodu.

Principy snímačů využívaných pro provozní měření základních technologických veličin (teplota, tlak, průtok, hladina, složení).

Zásady nastavení PID regulátoru.

Základy logického a počítačového řízení technologických procesů.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.02.2018)
Deskriptory -

měřicí technika

měření technologických veličin

měření teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení

řídicí technika

regulované soustavy, vytváření matematických modelů

PID regulátor

regulační obvod

logické řízení

počítačové řízení

Poslední úprava: Kubová Petra (15.02.2018)
Literatura -

B: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0750664002.

B: Lipták B. G., Venzcel K.: Instruments and Automation Engineers’s Handbook 5th. ed. CRC Press, 2017, ISBN 978-1-4987-2764-8.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám:

Webové stránky Ústavu fyziky a měřicí techniky

https://ufmt.vscht.cz/index.php/en/electronic-aids

Poslední úprava: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Metody výuky

Výuku předmětu zajišťují Ústav fyziky a měřicí techniky spolu s Ústavem počítačové a řídicí techniky.

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zkouška je ústní, otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám, případně elektronická učebnice Měřicí a řídicí technika.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.02.2018)
Sylabus -

1. Úkoly provozního měření a řízení, značení okruhů měření a řízení v technologických schématech

2. Analýza technologických soustav, vytváření matematických modelů

3. Simulace dynamického chování soustav, dynamické vlastnosti technických systémů, klasifikace soustav podle jejich dynamických vlastností

4. Regulátory, jejich vlastnosti a použití, akční členy

5. Regulační obvod, regulační pochod, regulace typických technologických aparátů

6. Číslicové řízení, mikroprocesorové regulátory, adaptivní regulace

7. Skladba měřicího řetězce, měřicí přístroje řízené mikroprocesorem

8. Měření teploty, dotykové a bezdotykové teploměry

9. Měření tlaku, inteligentní snímače tlaku

10. Měření výšky hladiny

11. Měření průtoku a proteklého množství

12. Měření koncentračních veličin, chemické senzory, provozních analyzátory plynů a kapalin

13. Kombinační a sekvenční logické řízení, programovatelné logické automaty

14. Integrované počítačové řídicí a informační systémy, systémy pro sběr a zpracování dat

Poslední úprava: Kopecký Dušan (28.05.2019)
Vstupní požadavky

Matematika, Fyzika, případně Chemické inženýrství a Fyzikální chemie

Poslední úprava: Kubová Petra (15.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Základy matematiky a fyziky

Poslední úprava: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné složení ústní a písemné zkoušky.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (28.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 110 / 112
 
VŠCHT Praha