PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principles of Project Management - AB501004
Anglický název: Principles of Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti jsou seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které jsou využitelné ve všech odvětvích a pro všechny typy projektů. Kromě standardních témat projektového řízení studenti získají praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmového spolupráce. Výuka popisuje fáze projektového řízení: předprojektová, projektová, realizační a poprojektová fáze. Pozornost je věnována týmové dynamice a agilním přístupům.
Poslední úprava: Švecová Lenka (10.12.2021)
Literatura -

Z: PORTNEY, S. E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.

Z: HORINE, G. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.

Z: Další podklady, prezentace, soubory v e-learningu.

D: PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)– Seventh Edition and The Standard for Project Management. 2021. ISBN 978-1628256642.

D: MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

D: IPMA. ICB – IPMA Competence Baseline Version 4.0. International Project Management Association, 2015, 432 s.(online available)

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus -

1. Úvod do projektového řízení

2. Projekt, projektový imperativ, životní cyklus projektu

3. Plánování projektu – WBS,

4. Plánování projektu – odhady času a zdrojů

5. Plánování projektu – časové plánování v projektech, síťová analýza, CPM, PERT, Ganttův diagram

6. Projektový tým, projektová organizace, tvorba týmu,

7. Projektový manažer a jeho role

8. Motivace týmu, komunikace, vývojové fáze projektového týmu.

9. Zainteresované strany projektu, jejich analýza a komunikace s nimi.

10. Dodavatelské vztahy v projektu.

11. Řízení projektu, monitoring, metody a techniky řízení projektu.

12. Aplikace projektového cyklu v řízení projektu.

13. Ukončování projektu

14. Poprojektová fáze a postimplementační analýzy.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 24
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 83 / 84
 
VŠCHT Praha