PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principles of Marketing - AB501006
Anglický název: Principles of Marketing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Králová Petra Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The aim of the course is to define the basic terms and contexts of marketing. Terms from the area of strategic and tactical marketing management are defined, the course also deals with customer behavior. This is a basic course which is followed by other marketing courses.
Poslední úprava: Scholleová Hana (10.12.2021)
Literatura -

R: KOTLER, P. T., AMSTRONG, G. Principles of Marketing, 17th Edition. Harlow: Pearson, 2017. ISBN: 978-0134492513.

R: KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. 15th Edition. Harlow: Pearson, 2015. ISBN: 978-0133856460

R: KERIN, R., HARTLEY, S. Marketing. 14th Edition. McGraw-Hill Education, 2018. ISBN: 978-1260092110.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Introducing to marketing. Changing marketing environment, definitions, concepts. International marketing and globalization process.

2. Marketing management, core principles. Marketing audit, developing marketing strategies and plans, measurement and evaluation of marketing activities.

3. Marketing micro and macro environment analyses – analysing industries and markets.

4. Competitive strategy – five forces of competition, goals creating, strategies to build and achieve a sustainable advantage.

5. Information, external and internal information sources. Company information systems. Managing marketing information and gain customer´s insight.

6. Marketing research and forecasting – process, rules, methodology. Analysing customer and business markets.

7. Segmentation, identifying, analysing and creating market segments, targeting and positioning.

8. Customer Relationship Management - creating customer value, satisfaction and loyalty.

9. Product, services and brands – new products development and product life-cycle strategies, managing brands and brand equity. Product innovations.

10. Pricing, understanding and capturing customer value. Pricing strategy.

11. Marketing channels, retailing, wholesaling. Building e-commerce. Distribution strategy.

12. Integrated marketing communication strategy and tools of communication mix.

13. Ethic and legal marketing aspects.

14. New marketing trends and building direct customer relationship.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study – Marketingová strategie a analýza okolí vybraného podnikatelského subjektu (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 154 / 168
 
VŠCHT Praha