PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Statistics 2 - AB501014
Anglický název: Statistics 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu Statistika II si studenti osvojí a procvičí používání a interpretaci základních statistických metod pro zpracování dat a základní analýzu ekonomických a sociálních jevů. Naučí se rozlišovat situace a vhodné metody pro dané okolnosti a typy dat. Poskytnut bude rovněž návod na správnou prezentaci a interpretaci dat a jejich výsledků. Vybraná témata budou prezentována ve výpočetních prostředích MS Excel a Gretl.
Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Literatura -

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Po získání zápočtu se student může přihlásit ke zkoušce. Zkouška bude písemná, v předem vyhlášených termínech.

Studenti se musí na vybraný termín přihlásit v SIS. Zkouška trvá 90 minut a její maximální délka je 90 minut.

počet bodů je 100. Zkouška se bude skládat ze dvou částí - teoretické části (maximálně 50 bodů) a části, která se skládá ze dvou částí.

praktické části (maximálně 50 bodů).

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Sylabus -

1. Opakování základů statistiky I Náhodná veličina a pravděpodobnost. Rozdělení pravděpodobnosti. Vše v praxi.

2. Opakování základů statistiky II. Popisná statistika. Statistická inference - bodové a intervalové odhady. Testování hypotéz, základní parametrické testy (rovnost průměru, rozptylu atd.). Vše v praxi.

3. Opakování základů statistiky III. Základní neparametrické testy: Mann-Whitney, Wilcoxonův rank-sum, znaménkový test atd.

4. Normální rozdělení a jeho význam. Standardní testy normality: Pearsonův chí-kvadrát test, Shapiro-Wilkův test, Kolmogorov-Smirnovův test.

5. Kategoriální data. Význam, interpretace, zobrazení, analýza.

6. Asociace mezi ordinálními a nominálními proměnnými. Kontingenční tabulky, Pearsonův chí-kvadrát test jako test nezávislosti.

7. Úvod do analýzy rozptylu. Předpoklady pro 1-way ANOVA. Neparametrická jednocestná ANOVA (Kruskal-Wallisův test). Vícenásobné porovnávání.

8. Korelační analýza I. Grafické metody, Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient. Testy významnosti.

9. Korelační analýza pro nenormální data: biseriální a tetrachorická korelace.

10. Korelační analýza III. Vícerozměrná korelace: párová, násobná, parciální korelace.

11. Úvod do regresní analýzy I. Korelace vs. kauzalita. Jednoduchý lineární regresní model, testy významnosti koeficientů, F-test, koeficient determinace. LRM v Gretl.

12. Úvod do regresní analýzy II. Nelinearity v jednoduchém regresním modelu (logaritmické transformace, polynomy). Vyhodnocení a interpretace výsledků, možné problémy.

13. Metody vícerozměrné analýzy. Shluková analýza, faktorová analýza, analýza hlavních komponent. Aplikace v marketingu.

14. Závěrečná rekapitulace, konzultace.

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet může být studentovi udělen na základě jeho účasti na praktických cvičeních a odevzdaných domácích úkolů v průběhu semestru. Případně může student na konci semestru složit test, v němž dosáhne minimálně 60 % požadovaného skóre. Minimální požadovaná účast na seminářích je 75 %. Podrobnosti budou dohodnuty s vyučujícím semináře na začátku semestru.

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.1 32
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.9 52
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.9 52
Účast na seminářích 1.1 32
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha