PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Business Data Processing - AB501026
Anglický název: Business Data Processing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Students will learn data modeling techniques and standards, principles of database implementation in a database system, and querying databases to get the data for decision-making support. This includes data modeling using E-R diagrams, SQL basics, transaction process systems, and management information systems principles, and basic principles of data mining techniques.
Poslední úprava: Scholleová Hana (10.12.2021)
Literatura -

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

Z: BORONCZYK, Tim. MySQL okamžitě. Přeložil Milan DANĚK. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4737-5.

D: POUR, Jan, Miloš MARYŠKA, Iva STANOVSKÁ a Zuzana ŠEDIVÁ. Self service business intelligence: jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace. Praha: Grada Publishing, 2018. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-271-0616-5.

D: BHATIA, Parteek. Data mining and data warehousing: principles and practical techniques. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-72774-7.

D: MySQL reference manual - http://dev.mysql.com

Poslední úprava: Fialová Jana (20.01.2020)
Sylabus -

1. Identifikace informací pro specifikaci požadavků na datovou strukturu transakčního systému

2. Modelování stavů systému

3. Datové modelování pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – modelování uživatelských požadavků

4. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform independent model

5. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform specific model

6. Základy jazyka SQL pro tvorbu struktury databáze (data definition language) a manipulaci s daty v databázi (data manipulation language)

7. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - tvorba jednoduchých dotazů

8. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - agregační funkce, poddotazy

9. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - spojování tabulek

10. Požadavky na data pro manažerské informační systémy, principy tvorby reportů

11. Datové struktury v manažerských informačních systémech, ETL proces

12. Základy data miningu

13. Základní principy tvorby softwarových aplikací

14. Základy informační bezpečnosti

Poslední úprava: Fialová Jana (20.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

seminární práce, písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha