PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Corporate Social Responsibility - AB501073
Anglický název: Corporate Social Responsibility
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět se zabývá koncepty CSR, jejich teoretickým zázemím a praktikami používanými při jejich řízení v kontextu udržitelného rozvoje. Postavení nevládních organizací ve společnosti je významným bodem skupinové diskuse, protože charakterizuje role stakeholderů při vytváření CSR projektů. Předmět popisuje strategie CSR, jejich implementaci, řízení CSR a certifikační metody. Pozornost je věnována měření udržitelného rozvoje společnosti, CSR projektům a jejich vztahu k výkonnosti podniku.
Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Literatura -

R: Caroll, A.B. (2016). Carroll´s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(3), 8 p.

R: Jimenez, G.C., and Pulos, E. Good Corporation, Bad Corporation: Corporate Social Responsibility in the Global Economy. SUNY Fashion Institute of Technology. Open Suny Textbooks, 2016. [cit. 2020-02-12]. Retrieved from .

R: Stangis, D., and Valvoda Smith, K.The Executive’s Guide to 21st Century Corporate Citizenship: How your Company Can Win the Battle for Reputation and Impact. Emerald Publishing Limited, 2017. ISBN 9781786356789.

A: Kotler, P., and Lee, N. (2005) Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. Hoboken. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-47611-0.

A: Murray, A., Haynes, K., and Dillard, J. (2014). Corporate Social Responsibility: A Research Handbook. London. Routledge. ISBN 978-0-415-781718.

A: Porter, M.E., and Kramer, M.R. (2006). Strategy & Society. The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, December, 1-13.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Aktivní účast na přednáškách a seminářích, zápočtový test

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus -

1. Definovat specifikaci konceptu CSR: teoretický základ, podnikatelská etika, správa a pověst.

2. Upřesnit oblasti CSR a definovat Corporate Citizenship, Corporate Community Investment, Corporate Filantropie, společenská odpovědnost.

3. Charakterizovat postavení NNO ve společnosti a roli stakeholderů v CSR, popsat rozdíly mezi NNO v zahraničí a v ČR, postavení zájmových skupin jako jsou zákazníci, vláda a státní správa a média.

4. Metodika CSR strategie při přípravě firmy podle oboru podnikání a charakteru firmy - průzkum, stanovení priorit, propojení cílů firem, benefity.

5. Integrovat strategické CSR do firmy – oblasti CSR fungování firmy, CSR a zainteresované strany (akcionáři, zaměstnanci a další).

6. Popsat vztah mezi CSR a výkonností firmy: dopad CSR na dlouhodobý chod firmy ekonomickou stabilitu a výkonnost, pověst a hodnoty.

7. Identifikovat vztah CSR k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (OSHA) a kvalitě řízení.

8. Řízení a certifikace CSR - systém a modely řízení CSR, integrace, CSR strategie, komunikace CSR, metody měření a benchmarkingu CSR projektů, kvalita řízení v oblastech CSR prostřednictvím certifikace jako ISO nebo EMAS.

9. Reporting a standardy reportingu (Corporate Sustainable Development nebo CSR reporty).

10. Charakterizovat společné projekty podnikání a NNO: formy spolupráce, společné projektové řízení, riziko řízení a komunikace.

11.Případové studie úspěšných a neúspěšných partnerství z ČR a zahraničí. Mezikulturní rozdíly.

12.Upřesnit zapojení zaměstnanců do tvorby CSR strategie a realizace CSR projektů.

13. Integrace CSR do HRM: jak mohou CSR projekty zacílit na rozvoj měkkých dovedností, vliv CSR aktivity na udržení a pracovní motivaci.

14.Případové studie CSR projektů propojujících podnikání s NNO.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

1. Aktivní účast na přednáškách a seminářích, zápočtový test

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.4 38
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha