PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Product Ecology - AM240007
Anglický název: Product Ecology
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://ekotoxikologie.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : M240007, N240007
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Studenti budou znám principy metody posuzování životního cyklu a budou umět jí rámcově použít pro technologické i správní či manažerské projekty. Studenti budou mít přehlet o základních kategoriích dopadu na úrovni medpointů i endpointů. Studenti se budou orientovat v probematice environmentálních prohlášení a budou umět rozpoznat, zda určitý technologický postup nemá potenciál vytvářet přenesenou environmentální zátěž.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Z: Kočí, V.: Environmentální dopady, Posuzování životního cyklu, skripta, VŠCHT Praha, 2013

D: Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, Ekomonitor, Chrudim, 2009, ISBN 978-80-86832-42-5. pp. 263.

D: Baumann, H. and A.M. Tillman, The Hitch Hiker´s Guide to LCA2004, Lund: Studentlitteratur.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Kočí, V.: Environmentální dopady: posuzování životního cyklu. VŠCHT Praha 2013, pp 131, ISBN 978-80-7080-858-0.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

1. Produktová ekologie. Posuzování environmentálních dopadů produktů - průmyslová ekologie.

2. LCT - Koncepce životního cyklu.

3. Kategorie dopadu. Midpointová a endpointové kategorie dopadu.

4. Kategorie dopadu globální oteplování a klimatické změny.

5. Úbytek surovin.

6. Úbytek stratosférického ozónu.

7. Využívání krajiny.

8. Humánní toxicita a ekotoxicita.

9. Acidifikace. Eutrofizace.

10. Vznik troposférického ozónu.

11. Ekovektor produktu.

12. Definice cílů a rozsahu studie LCA.

13. Inventarizační analýza.

14. Hodnocení dopadů životního cyklu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Prezentace na dané téma během semestru.

Písemná a ústní část zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha