PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biotechnology in Food Industry - AM319018
Anglický název: Biotechnology in Food Industry
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Melzoch Karel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M319018, N319036
Je záměnnost pro: M319018
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy výroby hlavních produktů fermentačního průmyslu, které více či méně jsou potravinářskými produkty, nebo nacházejí využití v potravinářské sféře nebo se jen vyrábějí v potravinářských závodech pro použití v jiném odvětví (např. biopaliva). Předmět je koncipován strukturovaně od surovin, používaných mikroorganimů a jejich metabolismů směřující k žádaným produktům až po jednotlivé technologie. Každá technologie je sestavena po jednotkových operacích a důraz je kladen na základní mikrobiologické, biochemické, chemické, fyzikální a inženýrské principy. Student je seznamován i s aparaturou potřebnou pro danou technologii
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

Studenti budou umět:

navrhnout jednoduchou technologickou variantu pro mikrobní produkty probírané v předmětu. To představuje vybrat vhodný mikroorganismus a podle jeho vlastností navrhnout médium, včetně výpočtu jeho složení, a na základě znalostí o procese si udělat představu o průběhu kultivace (tj. závislosti jednotlivých koncentrací při vsádkovém procese) a na základě rozboru navrhnout optimální variantu kultivační techniky, Z naměřených bude umět vypočítat základní bioinženýrské parametry. Nedílnou součástí jednoduchého technologického řešení bude i návrh potřebných aparátů (laboratoř, poloprovoz, provoz. Nedílnou součástí řešení bude i bilance vzduchu, provozní vody, živin a pomocných látek a kaplaných/pevných odpadů. Orientačně dovede vypočítat i rpodukované teplo při bioprocese.

Literatura -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

D:Handbook on Bioethanol, Ed. C.E.Wyman, Taylor&Francis, London 1996,1-56032-553-4

D:P. Johnson-Green: Introduction to Food Biotechnology, CRC Press, 2002,0-8493-1152-7

D:Biotechnology Vol. 3, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1993 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

D:Biotechnology Vol. 6, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1996 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

D:Biotechnology Vol. 9, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1995 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=463

Sylabus -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

1. Mikrobiální technologie v potravinářském průmyslu. Struktura biotechnologického procesu.

2. Kultivační a produkční média. Základní suroviny a jejich zpracování pro další technologické využití

3. Technologie pekařského droždí a výroba mikrobiální biomasy pro využití v potravinářském, farmaceutickém, chemickém průmyslu a v zemědělství

4. Pěstování jedlých hub - příklad žampion, hlíva.

5. Průmyslová výroba ethanolu (pro potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl a pro výrobu paliv). Výběr surovin. Fermentace.

6. Izolace ethanolu z fermentačních médií. Rafinace a odvodňování. Bioethanol.

7. Výroba lihovin. Suroviny. Výroba destilátů. Jakostní znaky a hodnocení lihu a lihovin.

8. Výroba lihovin studenou cestou. Zákony ČR vztahující se k výrobě lihu a lihovin.

9. Mikrobní výroba rozpouštědel (butanolu, acetonu); možnosti výroby glycerolu.

10. Mikrobní výroba organických kyselin. Výroba octa. Výroba kyseliny citronové a glukonové

11. Výroba kyseliny mléčné. Možnosti výroby dalších organických kyselin

12. Mikrobní výroba aminokyselin

13. Zpracování odpadů z biotechnologických výrob; výroba bioplynu.

14. Hygiena potravinářských a biotechnologických provozů. Legislativní předpisy.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

Splnění a prezentace zápočtového úkolu (50%), ústní zkouška (50%).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha