PředmětyPředměty(verze: 943)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Programme seminar and project - Biotechnology and Food Science - AM352008
Anglický název: Programme seminar and project - Biotechnology and Food Science
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:9
E-Kredity: zimní s.:9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Drábová Lucie Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (17.05.2018)
Předmět je zaměřen na samostatné vypracování odborné rešerše na individuálně zadané téma z oblasti biotechnologie. V rámci předmětu se studenti seznámí s vyhledáváním primárních i sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů zpracovávat, strukturovat a kriticky hodnotit. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (17.05.2018)

Studenti budou umět:

Vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí základních databází (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science).

Analyzovat a hodnotit informace, strukturovat a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich literárního přehledu a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Literatura -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (17.05.2018)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (17.05.2018)

https://e-learning.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (17.05.2018)

Předmětem semináře jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. Seminární práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití základních sekundárních zdrojů s pomocí databází odborné vědecké literatury. Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem z nichž vypracují přehledový článek s vhodnou strukturou. Výsledky rešerše v přehledovém článku kriticky vyhodnotí a formulují závěry. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (17.05.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D. (17.05.2018)

Výstupem bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

 
VŠCHT Praha