PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Biotechnology and Food Science - Laboratory Project I - AM352009
Anglický název: Biotechnology and Food Science - Laboratory Project I
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Branská Barbora Ing. Ph.D.
Drábová Lucie Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (07.05.2018)
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti nejprve vypracují krátkou rešerši na zadané téma z oblasti biotechnologie. Dále se seznámí s laboratorní případně výpočetní metodikou související se zadaným tématem. Připraví systematický plán práce a provedou podle něj experimentální práci. V průběhu práce si osvojí základní metodiky získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vyhodnotit a srovnat s publikovanou literaturou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (07.05.2018)

Studenti budou umět:

Plánovat a provádět laboratorní experimenty v rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma ve spolupráci v vedoucím práce.

Základní metody analýzy a hodnocení experimentálních data.

Zpracovávat výsledky práce ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich experimentální práce a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Literatura -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (07.05.2018)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce hledají studenti s pomocí databází odborné recenzované literatury (Web od Science, Scopus).

Studijní opory -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (07.05.2018)

https://e-learning.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (07.05.2018)

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: biotechnologie, mikrobiologie, buněčná fyziologie, bioinženýrství a dalších. Samostatná práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů. Následně vypracují ve spoulpráci s vedoucím práce systematický plán práce, podle kterého provedou laboratorní experimenty. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Na základě těchto výsledků vypracují zprávu ve formě odborné publikce s obvyklou strukturou. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na rozsah práce, strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (07.05.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Branská Barbora Ing. Ph.D. (07.05.2018)

Studenti zpracují výsledky své experimentální činnosti do podoby odborného sdělení a obhájí je formou prezentace a diskuze.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1,2 34
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5,4 150
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Práce na individuálním projektu 1,2 34
8 / 7 224 / 196
 
VŠCHT Praha