PředmětyPředměty(verze: 880)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Chemical Equilibria - AM403012
Anglický název: Chemical Equilibria
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : M403012, S403025
Je záměnnost pro: M403012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
V rámci předmětu jsou nejprve zopakovány základní principy řešení chemické a iontové rovnováhy. Následuje rozšíření na problematiku simultánního řešení více reakcí. Je probrán nestechiometrický způsob řešení chemické rovnováhy pro velký počet chemických reakcí (včetně nezbytného matematického základu) a způsob řešení chemických rovnováh v systémech obsahujících pevnou fázi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

Kompletně řešit chemické rovnováhy jenoduchých reakcí.

Simultánně řešit chemickou či iontovou rovnováhu pro menší počet definovaných reakcí.

Orientovat se ve způsobech řešení chemické rovnováhy pro veliké systémy.

Řešit chemické rovnováhy v pevné fázi pro jednodušší systémy.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: Smith W.R. and Missen R.W.: Chemical Reaction Equilibrium Analysis, Theory and Algorithms, John Wiley & Sons, 1982

D: Holub R., Voňka P.: Chemická rovnováha heterogenních a kondenzovaných soustav, Academia Praha 1984

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403025.html

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Látkové bilance chemické reakce. Podmínky chemické rovnováhy.

2. Řešení chemické rovnováhy jedné reakce.

3. Řešení chemické rovnováhy za konstantní teploty a objemu (využití extenzivních kritérií).

4. Tabelace termochemických dat a jejich přepočty na požadované podmínky či skupenství látek.

5. Stechiometrie simultánních reakcí. Stechiometrické a nestechiometrické vyjádření látkové bilance.

6. Stechiometrický postup řešení chemické rovnováhy u systémů s více reakcemi.

7. Řešení složitějších iontových rovnováh (vícesytné kyseliny, amfolity, tlumivé roztoky).

8. Základní principy matematického programování. Lagrangeova funkce, Kuhnovy-Tuckerovy podmínky.

9. Využití matematického programování pro řešení chemické rovnováhy u systémů s více reakcemi (nestechiometrický postup).

10. Rovnováhy reakcí za účasti čistých pevných látek. Rozkladné teploty pevných látek.

11. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy.

12. Rovnováhy v mnohasložkových heterogenních systémech.Termodynamický rozbor rafinace oceli.

13. Demonstrace způsobu řešení chemické rovnováhy reakcí za účasti pevných látek.

14. Shrnutí a opakování.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Matematika II, Fyzikální chemie II

 
VŠCHT Praha