PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Six Sigma - AM501028
Anglický název: Six Sigma
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course is focused on the practical application of both individual components (methods and techniques - especially applied statistical methods and techniques) used in the Six Sigma approach, and the joint application of these components within the entire DMAIC cycle (define, measure, analyze, improve, control).
Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Literatura - angličtina

R: KELLER, Paul. Six Sigma demystified: A self-teaching guide. McGraw-Hill, 2011.

R: MORGAN, John; BRENIG-JONES, Martin. Lean Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2021.

A: GEORGE, Michael L., et al. Lean six sigma pocket toolbook. McGraw-Hill Professional Publishing, 2004.

A: LIKER, The Toyota Way, Second Edition: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. McGraw-Hill Professional Publishing, 2020.

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Aktivita na seminářích, online testy, seminární práce, zkouška

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus -

Six Sigma (základy a historie přístupu, zaměření metodiky a možnosti aplikace), aplikace Six Sigma ve výrobě a v poskytování služeb

Vztah Six Sigma a Lean Management, propojení cílů projektů Six Sigma se strategií organizace

Základní popis metodiky DMAIC

DEFINE - volba projektu pro aplikaci Six Sigma, tvorba projektového týmu a plánování projektu

DEFINE - analýza zainteresovaných stran (analýza vztahů, matice vlivu, volba komunikační strategie pro jednotlivé zainteresované strany)

DEFINE - určování hlasu zákazníka (VOC) a identifikování CTQ (Critical to Quality)

DEFINE/MEASURE - mapování procesu

MEASURE - způsobilost procesu, určování příčin, identifikace kořenových příčin

MEASURE - plánování shromažďování dat, realizace shromažďování dat (typy dat, formuláře pro sběr dat, operační definice pro měření a monitorování, zajištění a ověření validity dat)

ANALYZE - analýza dat (grafická analýza, korelace a regresní analýza, testování hypotéz), ověření správnosti identifikace kořenových příčin

IMPROVE - návrh řešení, stanovení priorit a volba varianty řešení

IMPROVE - implementace zlepšení

CONTROL - plánování kontroly procesu a potvrzení správnosti řešení v rámci zlepšování procesů (SPC - Statistical Process Control - regulační diagramy)

uzavření projektu Six Sigma

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Activity at seminars, online tests, seminar work, exam

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha