PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Public Space - AM501057
Anglický název: Public Space
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (28.01.2022)
Interdisciplinárně a holisticky navržený kurz je zaměřen na popis formování fyzického i nefyzického sdíleného veřejného prostoru s cílem zvyšování úrovně jeho ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti. Integruje přístupy na bázi urban designu i komunikace, popisuje participační a komunikační metody, reflektuje aktuální přístupy k plánování a řízení sídel, které živý a udržitelný veřejný prostor akcentují jako klíčový městotvorný prvek a indikátor trvale udržitelného rozvoje. Kurz se zabývá jak veřejným prostorem fyzickým, tak v nejširším slova smyslu politickým, především komunikací ve veřejném sektoru a participací. Seznamuje se znalostním rámcem agend veřejné správy, které kvalitu a udržitelnost sdíleného veřejného prostoru determinují a popisuje související oborové a sektorové přesahy. Využívá k tomu metodické báze veřejných politik a strategií a ilustrativních případových studií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (28.01.2022)

Studenti si prohloubí schopnost reflexe interdisciplinárního charakteru plánován a říze í sídel ve vztahu k jejich ekonomické, sociální i environmentální udržitelnosti. Budou rozumět teorii a metodologii tvorby strategií nezbytných pro rozhodování ve veřejné správě, jejich smyslu a implementaci. Seznámí se s klíčovými problémy plánování a řízení sídel v České republice a Evropské unii. Budou rozumět roli klíčových aktérů, parciálním expertním a oborovým přístupům. Budou schopni holistického uvažování o fyzickém i nehmotném veřejném prostoru a jeho vztahu k udržitelnosti a kvalitě života.

Literatura -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (28.01.2022)

Povinná:

IPR (2015): Manuál participace. Praha: IPR.

IPR (2014): Manuál tvorby veřejných prostranství. Praha: IPR.

GEHL, J. (2012): Města pro lidi. Brno: Partnerství.

Doporučená:

GEHL, J. (2000): Život mezi budovami: Brno: Partnerství.

HUDEČEK, T. (2019): Hustota a ekonomika měst. Praha: IPR – ČVUT.

KOHOUT, M. - TICHÝ, D. (2021): Plánování města. Praha: ČVUT.

MMR (2015): Politika architektury a stavební kultury České republiky. Praha: MMR.

OKAMURA, O. (2021): Města pro každého. Praha: Labyrint.

Sylabus -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (28.01.2022)

1. Pojem veřejného prostoru, sdílení veřejného prostoru, interdisciplinární přesahy.

2. Vztah veřejného prostoru a trvale udržitelného rozvoje. Indikátory, aktuální institucionální a oborové přístupy. Kvalita života, městotvornost.

3. Strategie a politiky determinující veřejný prostor.

4. Veřejný prostor a správa sídel. Relevantní aktéři, instituce.

5. Urban design – ne/veřejná prostranství. Sdílení veřejného prostoru, městotvornost.

6. Mobilita ve veřejném prostoru a jeho prostupost.

7. Ekonomické a sociální aspekty plánování a užívání veřejného prostoru. Social, gender, cultural aspects of urban public space.

8. Environmetální aspekty plánování a užívání veřejného prostoru. Veřejný prostor a Smart cities.

9. Participace – cíle, metody, rizika, případové studie.

10. Intervence do veřejného prostoru v kontextu územního plánování.

11. Lokální intervence do veřejného prostoru, urban design.

12. Vizuální komunikace a vizuální kvalita veřejného prostoru.

13. Komunikační strategie ve veřejném sektoru, budování participativní občanské společnosti.

14. Komunikační strategie při přípravě projektů.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (28.01.2022)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičeních a vypracování samostatných prací v odpovídající úrovni. Známka bude udělena na základě ústní zkoušky z probírané látky.

 
VŠCHT Praha