PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials - AP105002
Anglický název: Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Lhotka Miloslav Ing. Ph.D.
Záměnnost : D105006, P105002
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
"Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí,které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství."
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Studenti budou umět:

Popsat základní jevy probíhající na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina

Navrhnout optimální experimentální metodu k charakterizaci struktury a chemického složení povrchů pevných látek

Určit a vypočítat základní texturní charakteristiky pevných látek

Spojit jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Z:S.Lowell, J. E. Shields, M. A. Thomas and M. Thommes: Characterization of porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2004

Z:P. Webb and C.Orr: Analytical Methods in Fine Partical Technology,Micromeritics, Norcross 1997

Z:F. Rouquerol, J. Rouquerol, K.S.W. Sing, P.Llewellyn, G.Maurin: Adsorption by Powders and Porous Solids , Elsevier 2014

D:Attard G., Barnes C.: Surfaces, Oxford University Press 1998

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Applied Surface Science: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694332

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

přednášky

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení experimentálních metod.

2. Geometrické a texturní charakteristiky, Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.

3. Adsorpční metody stanovení specifického povrchu, rozdělení velikosti mesopórů a mikropórů.

4. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.

5. Rozdělení spektroskopických metod podle způsobu buzení.

6. Elektronové spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

7. Augerova spektroskopie,SIMS, elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda.

8. Struktura povrchu, definovaný povrch, difrakční elektronové metody (LEED).

9. Chemisorpce, aplikace,modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.

10. Mechanismus transportu v porézních látkách. Vliv vnitřní difuze na katalytické reakce.

11. Membránové procesy, katalytické procesy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Zakončením předmětu je ústní zkouška. Požadavkem k ústní zkoušce je absolvování výpočtového testu se ziskem nejméně 60% možných bodů a vypracování projektu na předem dané téma.

 
VŠCHT Praha