PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principles of Electrochemical Methods - AP105007
Anglický název: Principles of Electrochemical Methods
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Samec Zdeněk prof. RNDr. DrSc.
Záměnnost : P105007
Anotace -
Náplní předmětu je seznámit posluchače s teoretickými principy elektrochemických dějů. Předmět je rozdělen do tří částí. První část se zabývá transportem elektrického náboje v elektrochemických soustavách, druhá část je věnována elektrochemickým rovnováhám, třetí se zabývá rychlostí dějů probíhajících v elektrochemických systémech. U posluchačů jsou předpokládány základní znalosti elektrostatiky a termodynamiky.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

• pracovat se základními pojmy elektrochemie

• popsat rovnováhu v různých elektrochemických soustavách

• popsat rychlost jednotlivých dějů probíhajících v elektrochemických soustavách

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Allen J. Bard, Larry R. Faulkner: Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition, Wiley, 2001

Z: Z.Samec: Elektrochemie, Univerzita Karlova v Praze, 1999

Z: J.Koryta, J. Dvořák: Elektrochemie, Academia Praha, 1983

D: Hubert H. Girault: Analytical and Physical Electrochemistry, EPFL Press, 1st Edition, 2004

D: Physical Electrochemistry: Fundamentals, Techniques and Applications, Wiley-VCH, 1st Edition, 2011

D: J.Koryta, J. Dvořák, L. Kavan: Principles of Electrochemistry, 2nd Edition, Wiley Chichester, 1993

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vscht.cz/science/book/9780444519580

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vscht.cz/results/global-subject-codes/cha0?target=topic-title-results&startPage=0

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Vedení elektrického proudu v jednofázových a vícefázových soustavách

Elektronově vodivé látky. Roztoky elektrolytů. Pevné elektrolyty. Taveniny elektrolytů. Iontově vodivé polymery. Elektrody a galvanické články. Membrány. Coulometrie. Konduktometrie

2. Elektrochemické rovnováhy

Elektrochemický potenciál. Termodynamické podmínky rovnováhy. Podmínka elektroneutrality. Elektrický potenciál a složení fáze. Teorie aktivitního koeficientu. Disociace elektrolytů a asociace iontů. Málo rozpustné elektrolyty. Protolytické (acidobazické) reakce. Nernstův a Donnanův potenciálový rozdíl. Absolutní elektrodový potenciál. Elektrická dvojvrstva. Galvanické články. Kapalinový potenciál. Voltaické články (Kelvinova sonda).

3. Elektrochemická kinetika

Polarizace elektrod. Zdroje proudu a elektrolyzéry. Polarizační metody. Kinetika jednoduché reakce přenosu elektronu. Kinetika povrchových reakcí přenosu elektronu. Kinetika reakcí přenosu iontu. Rychlost reakcí přenosu náboje a látkové toku. Lineární difuze. Sférická difuze. Stacionární konvektivní difuze. Nestacionární konvektivní difuze. Elektroosmotický tok.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha