PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Photochemistry - AP110006
Anglický název: Photochemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Církva Vladimír Dr. Ing.
Záměnnost : D110009, P110006
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět je zaměřen na uplatnění teoretických i praktických znalostí fotochemie v praxi. Studenti se seznámí s Úvodem do fotochemie (podstata fotochemie, Jablońskiho diagram, excitované stavy, základní zákony a pravidla), s fotofyzikálními procesy (radiační procesy - absorpce a emise záření, nezářivé procesy), s mechanistickou a experimentální fotochemií (rychlostní konstanty, kvantový výtěžek, technika preparativní fotochemie), s bimolekulárními deaktivačními procesy (excimery, exciplexy, přenos energie, senzibilace), a s vybranými fotochemickými reakcemi (cykloadice, izomerace, přesmyk, fragmentace, adice, substituce, oxidace) či s fotokatalýzou (základní aspekty). Součástí kurzu budou i praktické ukázky fotochemických aparatur, a to jak ve vsádkovém, tak v průtokovém režimu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

aplikovat základní fotochemická pravidla a zákony

vést experimenty na fotochemických zařízeních

využit fotochemii a fotokatalýzu při návrhu nových reakcí

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: Klán P.: Organická fotochemie, 2001, Masarykova Univerzita v Brně, skripta, ISBN: 80-210-2526-3

Z: Klán P., Wirz J.: Photochemistry of Organic Compounds. From Concepts to Practice, 2009 John Wiley & Sons, ISBN: 978-1-4051-6173-2

D: Turro N.J., Ramamurthy V., Scaiano J.C.: Principles of Molecular Photochemistry. An Introduction, 2009 University Science Books, ISBN: 978-1-891389-57-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studijní materiály k přednáškám dostupné na e-learningu předmětu:

Monografie k jednotlivým metodám:

Photochemistry of Organic Compounds: From Concepts to Practice

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vscht.cz/doi/book/10.1002/9781444300017

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Úvod do fotochemie 1 (podstata fotochemie, Jablońskiho diagram),

2. Úvod do fotochemie 2 (excitované stavy, základní zákony a pravidla)

3. Radiační fotofyzikální procesy 1 (absorpce a emise záření, Franck-Condonův princip)

4. Radiační fotofyzikální procesy 2 (fluorescence, fosforescence, elektronová spektroskopie)

5. Nezářivé fotofyzikální procesy 1 (stavové diagramy, křížení elektronových stavů)

6. Nezářivé fotofyzikální procesy 2 (vnitřní přeměna, mezisystémový přechod)

7. Mechanistická fotochemie (rychlostní konstanty, kvantový výtěžek, Stern-Volmerova závislost)

8. Experimentální fotochemie (technika preparativní fotochemie, zdroje UV/Vis, filtry)

9. Bimolekulární deaktivační procesy (excimery, exciplexy, přenos energie, senzibilace)

10. Fotochemické reakce 1 (cykloadice alkenů, enonů, iminů a indolů)

11. Fotochemické reakce 2 (izomerace na dvojné vazbě, elektrocyklizace, přesmyky)

12. Fotochemické reakce 3 (izomerace benzenu, fragmentace)

13. Fotochemické reakce 4 (adice, redukce, oxidace singletovým kyslíkem, substituce)

14. Fotokatalýza (základní aspekty, aplikace)

15. Fotochemické a fotokatalytické aparatury ve vsádkovém a průtočném režimu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Úspěšné absolvování písemného testu alespoň na 50 % a následně složení ústní zkoušky (50 %). Studenti mohou předmět absolvovat v češtině nebo v angličtině.

 
VŠCHT Praha