PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Advanced Quantum Mechanics - AP126004
Anglický název: Advanced Quantum Mechanics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Siegel Jakub prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P126004
Anotace -
Kvantová mechanika má fundamentální význam při studiu materiálových oborů. Umožňuje pochopit chování velmi malých objektů od nanostruktur až po jednotlivé atomy a dokonce subatomární objekty. Studenti budou seznámeni s matematickým aparátem nezbytným pro kvantově-mechanický popis souborů částic v izolované formě i v přítomnosti polí konzervativních a nekonzervativních sil. Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti harmonických dějů v kvantové mechanice, studia transportu el. náboje v pevných látkách, nebo v oblasti řešení Schrödingerovy rovnice krystalu. V neposlední řadě budou studenti seznámeni s důležitými parametry elektronů z hlediska jejich transportu v pevných látkách, bude vyložena problematika rychlosti, zrychlení a efektivní hmotnosti elektronu v k-stavu a pojem díry a děrové vodivosti.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní matematický aparát kvantové mechaniky.

Sestavit Hamiltonián pro konzervativní i nekonzervativní silová pole.

Sestavit Schrödingerovu rovnici fundamentálních systémů.

Určit transportní chování elektronu (rychlost, zrychlení) v souřadnicové reprezantaci i k-stavu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

(Z) D. Hrivňák, Diferenciální operátory vektorové analýzy, Ostravská univerzita, 2002, Ostrava

(Z) L. Skála, Úvod do kvantové mechaniky, 2012, Karolinum, Praha

(Z) J. Pišút, L. Gomolčák, V. Černý, Úvod do kvantové mechaniky, 1983, SNTL, Praha.

(D) B. Velický, Kvantová mechanika II, 2018, Karolinum, Praha.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

materiály přednášejcího

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

1.Matematický aparát KM

2.Fyzikální veličiny v KM

3.Harmonické děje z pohledu klasické fyziky

4.Harmonické děje v KM

5.Rychlost, zrychlení, Ehrenfestovy teorémy

6.Konzervativní a nekonzervativní síly

7.Schödingerova rovnice krystalu

8.Elektron v periodickém potenciálovém poli

9.Kvaziimpuls

10.Efektivní hmotnost elektronu

11.Rychlost elektronu v k-stavu

12.Zrychlení elektronu v k-stavu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha