PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Thermodynamic Modelling Preparation and Materials Processing - AP126006
Anglický název: Thermodynamic Modelling Preparation and Materials Processing
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Záměnnost : P126006
Anotace -
Cílem je přiblížit studentům postupy využívané pro různé termodynamické výpočty při modelování procesů přípravy a zpracování materiálů. Základním prostředkem využívaným v rámci tohoto kurzu je program FactSage (http://www.factsage.com/), jehož licencovaná verze je na VŠCHT Praha dostupná v podobě lokálních instalací i síťové aplikace.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aktivně používat počítačový systém FactSage pro různé termodynbamické výpočty.

Aktivně požívat program OptiSage pro simultání optimalizaci termodynamických a rovnovážných dat.

Vytvářet uživatelské databáze jak pro čisté látky, tak pro kondenzované roztoky s různým termodynamickým popisem.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Leitner J., Voňka P.: Termodynamika materiálů, skripta VŠCHT, Praha 1992. Skripta jsou dostupná na webu: http://www.vscht.cz/ipl/termodyn/termmatskr.htm)

Z: Hack K. (editor): The SGTE casebook – Thermodynamics at work,. 2nd edition (488 pp). Woodhead Publishing (2008), ISBN-13 978-1845692155

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

Powerpointové prezentace k přednáškám.

Dokumentace k systému FactSage dostupná na webu (http://www.factsage.com/).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky, semináře a individuální práce studentů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Přednášková část pokrývá následující problematiku:

1. Teoretické základy (stručné připomenutí základů termodynamiky, matematický aparát, zdroje termodynamických dat).

2. Popis systému FactSage (popis jednotlivých výpočetních modulů a implementovaných databází termodynamických dat čistých látek a kondenzovaných roztoků).

3. Popis systému OptiSage (modul pro optimalizace termodynamických dat, který je součástí FactSage).

4. Informace o alternativních programových vybaveních: Thermo-calc, MTDATA, PANDAT a další.

Individuální práce studentů je zaměřena na komplexní řešení zadaného úkolu a spočívá v:

1. Literární rešerše termodynamických dat k dané úloze.

2. Vytvoření uživatelské databáze v programu FactSage.

3. Provedení zadaných výpočtů.

4. Interpretace získaných výsledků v rámci modelovaného procesu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování ústní zkoušky a zpracování protokolu k provedeným výpočtům.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha