PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Drinking Water Treatment - AP217006
Anglický název: Drinking Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P217006
Anotace -
Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Jsou rozebírány technologické procesy, včetně speciálních metod. Předmět se věnuje jednotlivým technologickým krokům i celkové optimalizaci technologické linky s ohledem na složení surové vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na zpracování odpadů, tedy separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají. V neposlední řadě je předmět zaměřen i na novinky v oboru úpravy vody, aby studenti jeho absolvováním získali jak klíčové teoretické znalosti oboru, tak přehled o současných technologiích používaných v tomto oboru a výzkumu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět principy jednotlivých technologií používaných pro výrobu pitné vody, budou schopni navrhnout skladbu technologické linky úpravy vody podle charakteru vodního zdroje a budou rozumět podrobně principům vodárenských zařízení.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005,ISBN 2003024156

Stefan M. I.: Advanced Oxidation Processes for Water Treatment: Fundamentals and Applications, IWA Publishing, London 2017, ISBN 9781780407180

C. Ray, R. Jain: Drinking Water Treatment, Springer, 2013, ISBN 9789400736535

J.K. Edzwald: Water Quality and Treatment, American Water Works Association, American Society of Civil Engineers, McGraw-Hill, 2011, ISBN 9780071630115

M. Sillanpaa: Advanced Water Treatment: Adsorption, Elsevier 2020, ISBN 9780128192160

Poslední úprava: Janda Václav (17.12.2020)
Studijní opory -

Časopisy Water Research, Water Research Science and Technology a další.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, konzultace a prezentace studentů na dohodnuté a zpracované téma.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Úvodní pasáž kurzu se věnuje jakosti pitné vody a znečišťujícím látkám. Dále jsou detailně rozebírány nové přístupy k řešení vápenato-uhličitanové rovnováhy, agresivním účinkům vody, odkyselování, odželezování a odmanganování vody. Jsou uváděny speciální postupy úpravy vody (odstraňování radionuklidů, xenobiotik a dusíkatých látek). Dále je diskutována tvorba a separace suspenzí a kalů a jejich zpracování. Jsou diskutovány i vodárenské filtry, včetně jejich nových uspořádání o využití nových filtračních materiálů. Hovoří se i o využití adsorpce, především na aktivním uhlí. Důležitou roli hraje i desinfekce pitné vody.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace aktuálního tématu z oblasti úpravy pitné vody + ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha