PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Materials and Corrosive Processes in Energetics - AP218002
Anglický název: Materials and Corrosive Processes in Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : P218002
Anotace -
Předmět se zabývá konstrukčními materiály v prostředí energetiky, jejich interakci s prostředím energetických cyklů, kinetickým a termodynamickým principům degradačních dějů a jejich potlačení.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát základní typy materiálů v energetice a rozumět kinetickým a termodynamickým principům jejich degradace. Dále znát typy koroze a kritická místa energetických cyklů z hlediska možnosti korozního napadení a základní principy a způsoby protikorozní ochrany v energetice.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

V.Číhal : Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999

F.Karas : Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

D.A.Jones : Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996

R.Bartoníček a kol.: KOROZE a protikorozní ochrana kovů, Akademie Parha, 1966

H.H. Uhlig, R.Winston Revie: Corrosion Handbook, 3.rd Ed., Wiley&Sons, NJ, 2011

S.D.Cramer, B.S.Covino, eds: ASM Handbook vol.13c, Corrosion: Environments and Industries, ASM International, 2006

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-705-7/pages-img/index.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

úspěšné splnění písemky

úspěšné splnění ústní zkoušky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

V prvním bloku jsou diskutovány teoretické základy korozních dějů, zejména a) termodynamické a kinetické aspekty, potenciál, diagramy E vs pH, b) Wagnerova-Traudova teorie smíšených potenciálů, výměnná proudová hustota a její vztah ke korozní rychlosti

Druhý blok se zabývá – měřením korozních rychlostí, obzvláště a) elektrochemickými metodami korozních testů za použití DC a AC technik, b) zařízeními pro in-situ elektrochemická měření, c) metodami korozního monitoringu v energetice

Třetí blok pokrývá problematiku související se životností materiálů v energetice, konkrétně a) materiály a jejich interakce s prostředím vody/páry, b) typy koroze, mechanismy, včetně speciálních případů např. vysokoteplotní oxidace v plynech, koroze v superkritické vodě, materiálové problémy IV. Gen c) ochranné a pasivní vrstvy - mechanismy a kinetika tvorby, vlastnosti, složení vrstev, metody analýzy a charakterizace vrstev, d) protikorozní ochranou pomocí úpravou prostředí v energetice, konkrétně aditivací parovodních okruhů, potlačení koroze v chladících okruzích

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha