PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Sources and Technology of Sustainable Energetics - AP218005
Anglický název: Sources and Technology of Sustainable Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Další informace: http://Zdroje a technologie udržitelné energetiky
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D.
Jiříček Ivo Ing. CSc.
Záměnnost : P218005
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Cílem předmětu je přispět k porozumění udržitelnosti našich současných energetických systémů. Udržitelnost zde znamená zachování diverzity a produktivity na co nejdelší dobu, nejlépe však na dobu neurčitou. Stávající zdroje energie založené převážně na fosilních palivech a uranu prodělávají v současnosti systémovou změnu. Existují tři hlavní aspekty energetického přechodu: energetická účinnost snižuje růst poptávky; dekarbonizace odvětví elektřiny; a elektrifikace sektorů konečného využití energie. Cílem je reflektovat tento pozoruhodný pokrok na poli alternativních metod a technologií pro výrobu základních energetických nosičů jako jsou teplo, transportní paliva a silová elektrická energie. Tuto systémovou změnu nebude možno provést bez přechodné podpory stávajících fosilních a jaderných zdrojů, cílem je však hledat potenciální řešení pomocí znalostí nízkoemisních energetických systémů, jejich fyzikálních principů, ekonomiky, vlivu na životní prostředí a jejich integrace do nadnárodních energetických systémů. Rychle se rozvíjející sektor obnovitelných energií přechází z fáze inovační (do 2 % penetrace trhu) do fáze vrcholící (5-10 % penetrace trhu), v této fázi bude vrcholit i spotřeba fosilních paliv. V delším horizontu bude následovat fáze rychlé změny (10-50 % penetrace trhu OZE), přičemž fosilní zdroje se posunou do fáze konec hry. Předmět si mohou zapsat jen studenti DSP, kteří neabsolvovali v magisterském studiu předmět Alternativní zdroje energie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Analyzovat procesy při výrobě a využití ekologické silové elektrické energie

Bilancovat a optimalizovat základní technologie pro solární a geotermální zdroje

Posoudit potenciál obnovitelných a nízkoemisních (jaderných) zdrojů pro výroby energie

Navrhnout Fv systém s akumulací pro pokrytí spotřeby domu

Analyzovat a srovnat cenu vyráběné energie z různých alternativních zdrojů

Navrhnout bateriové uložiště pro pokrytí spotřeby rodinného či bytového domu.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: Volker Quaschning: Obnovitelné zdroje energií, Grada, 2010, ISBN 978-80-247-3250-3

Z: Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie, 2011, ISBN 978-80-01-04937-2, http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf

D: Beranovsky Jiří et all., Alternativní energie pro váš dům, ERA vydavatelství, 2003, ISBN 8086517594D-Sjaak van Loo et all.- The Handbook of Biomass Combustion & Cofiring, Earthscan, London, 2008, ISBN 978-1-84407-249-1

D: Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice, 2007, ČEZ a.s., ISBN 978-80-239-8823-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Alternativní zdroje energie I., http://web.vscht.cz/jiriceki

Alternativní zdroje energie II., http://web.vscht.cz/jiriceki

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium a konzultace

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Úvodní blok pokrývá a) problematiku transformace energie v energii elektrickou, b) udržitelnou jadernou energetiku, c) politickou a legislativní podporu alternativních zdrojů a návratnost investic

Druhý blok předmětu pokrývá oblast energetických systémů odvozených od solární energie d) fotovoltaické a fototermické systémy, jejich modularita a hodnocení výkonnosti, f) hydroenergetické a eolické systémy, g) pokročilé technologie s využitím biomasy.

Třetí blok klade důraz na nesluneční energetické systémy a nízkoemisní a bezemisní zdroje h) pokročilé geotermální zdroje a možnosti intenzifikací těžby, i) technologie CCS

Závěrečný blok bude vedle diskuze nových trendů, které nenajdou své místo v předchozích tematických celcích, shrnovat možnosti integrace výše uvedených zdrojů do energetických sítí a jejich akumulací s využitím j) technologie chytrých sítí, k) akumulace do fyzikálních a chemických uložišť.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Hodnocená prezentace aktuálního tématu z oblasti udržitelné energetiky

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha