PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Progressive Waste Treatment Technology - AP240002
Anglický název: Progressive Waste Treatment Technology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : D240004, P240002
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět se zabývá pokročilými aspekty odpadového hospodářství v logice hierarchie nakládání s odpady. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií, přičemž se zaměřuje veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět technicky účinným a ekonomicky efektivním způsobem pracovat s encyklopedickými poznatky z oblasti odpadového hospodářství a dále budou umět tyto poznatky kombinovat s poznatky z příbuzných oborů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: Mečislav Kuraš: Odpady a jejich zpracování, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o., 2014, ISBN: 978-80-86832-80-7

D: William D. Robinson: The Solid Waste Handbook, John Wiley &Sons, 1986, ISBN: 0-471-87711-5

Časopisy (Periodics): Odpady, Odpadové hospodářství, Vodní hospodářství, Odpadové fórum, Waste Management

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Přednášky, konzultace, samostudium

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Původ a typy odpadu

Informační systémy v odpadovém hospodářství

Zpracování odpadů, Recyklace odpadů

Komunální odpad, Průmyslový odpad, Odpady ze zemědělství, lesnictví a stavebnictví, Odpady z chemického průmyslu

Ukládání odpadů, Kompostování a zemědělské zpracování odpadů, Termické zpracování odpadů

Fyzikálně chemické zpracování odpadů

Nízkoodpadní technologie

Minimalizace odpadů - čistší produkce

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Ústní zkouška nebo hodnocená prezentace na určené téma

 
VŠCHT Praha