PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Trends in Biotechnology - AP319005
Anglický název: Trends in Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D319021, P319005
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
S nárůstem znalostí v oblasti biologických věd se biotechnologie stávají nedílnou součástí stále širšího okruhu lidských činností. Využívány jsou při syntéze sloučenin de novo, transformaci, případně rozkladu sloučenin, při tvorbě diagnostických setů a přímo při léčbě řady onemocnění. Nezastupitelné místo mají také při transformaci různých typů buněk a vyšších organismů za účelem získání nebo posílení jejich využitelných vlastností. Studenti získají nejnovější poznatky, které se uplatňují při vývoji biologických činitelů biotechnologických procesů, vývoji a konstrukce zařízení pro up stream a down stream procesy, regulaci a řízení procesů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Studenti budou přesně rozumět podstatě jednotlivých typů biotechnologických procesů. Bude umět navrhovat a vyvíjet funkční biotechnologické procesy složené z komplexu jednotkových operací. Dokáže kriticky posoudit a porovnat biotechnologické procesy z hlediska jejich stability, funkčnosti, bezpečnosti a ekonomické výhodnosti. Dále bude schopen řídit konkrétní bioproces, provádět jeho monitorování a posoudit jeho rizika.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Z: Moo-Young M., Comprehensive Biotechnology, 2nd edition, 2011, Elsevier, ISBN: 9780080885049

Z: Rehm, H. J. and Reed, G., Biotechnology. A multi-volume comprehensive treatise, 2nd edition, 1999, Weinheim VCH, ISBN: 9783527283217

Z: Wittmann C., Liao J. C., Industrial Biotechnology: Microorganisms, Volume 1, 2017, Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co., Online ISBN: 9783527807796

D: Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 2017, Pearson. ISBN: 9780134261928

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.techlib.cz/

http://www.bioprocessintl.com/

https://www.bio.org/what-biotechnology

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Úvodní přednášky a následné semináře, samostatné zpracování zvolených témat a jejich prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Předmět zahrnuje velmi širokou škálu biotechnologických procesů se zvláštním důrazem na produkci čistých chemikálií a léčiv. První část výuky je proto zaměřena na obecné principy platné pro všechny typy těchto procesů. Pozornost je věnována zejména: a) charakteristice a posilování technologických vlastností biologických činitelů technologie, b) nejnovějším trendům ve vývoji a aplikacích jednotkových operací procesu, c) principům řízení a monitorování biotechnologických procesů, d) stabilitě a bezpečnostním rizikům procesů. Druhá část je věnována ucelenému přehledu jednotlivých typů biotechnologických procesů podle způsobu řízení procesů, respektive produkované komodity. Podle zaměření každého studenta jsou následně podrobně probírány reálné případové studie. Kromě technologických řešení procesů je provedeno jejich hodnocení z ekonomického a legislativního hlediska.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Obhajoba samostatně zpracovaného aktuálního tématu. Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha