PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Environmetal Biotechnology - AP319006
Anglický název: Environmetal Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D319023, P319006
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Biotechnologické procesy se staly nedílnou součástí ochrany, šetrného využití a obnovy poškozeného životního prostředí. Předmět je zaměřen na nejnovější poznatky související s těmito procesy. Zejména se jedná o poznání vztahů v ekosystémech negativně ovlivněných lidskou činností a nalezení nástrojů pro obnovu a stabilizaci takových ekosystémů. Tyto nástroje zahrnují mikrobiologické a molekulárně biologické metody při vývoji biologických činitelů environmentálních technologií, inženýrská řešení a aplikace technologických postupů pro ozdravění životního prostředí a monitorování ekosystémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Studenti budou umět komplexně posoudit stav konkrétního ekosystému a následně navrhnout správný experimentální přístup umožňující získání relevantních dat pro vývoj a realizaci bioremediačních procesů. Studenti budou umět porovnat přínosy a rizika jednotlivých typů biotechnologických zásahů a volit optimální řešení pro obnovu poškozeného ekosystému. Dále bude schopen řídit zvolený bioproces, provádět jeho monitorování a kriticky zhodnotit jeho účinnost.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Z: Moo-Young M., Comprehensive Biotechnology, 2nd edition, Vol. 6, 2011, Elsevier, ISBN: 9780080885049

Z: Rehm, H. J. and Reed, G., Biotechnology. a multi-volume comprehensive treatise, 2nd edition, Vols. 11A-11C, 1999, Weinheim VCH, ISBN: 9783527283217

Z: Vallero D.A., Environmental Biotechnology, 2010, Academic Press, ISBN: 9780123750891

D: Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms; Pearson 2017. ISBN: 9780134261928

D: Eugene L. Madsen: Environmental Microbiology: From Genomes to Biogeochemistry; John Wiley & Sons 2011. ISBN: 9781444357981

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

https://clu-in.org/

https://www.epa.gov/

https://frtr.gov/

http://aem.asm.org/

http://umbbd.ethz.ch/

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Úvodní přednášky a následné semináře, samostatné zpracování zvolených témat a jejich prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Předmět zahrnuje velmi širokou škálu biotechnologických procesů využívaných při stabilizaci/ozdravění různých typů ekosystémů. První část je proto zaměřena na obecné principy platné pro všechny typy těchto procesů. Pozornost je věnována zejména a) pochopení vzájemných vztahů mezi biologickými a abiotickými složkami ekosystémů, b) uplatňování různých typů metabolismu přítomných organismů za různých fyzikálně-chemických podmínek, c) existenci a vývoji metabolických drah pro rozklad důležitých skupin xenobiotik, d) rozšíření biodegradačních schopností stávajících mikroorganismů a vývoj nových kmenů, e) matematickým modelům pro popis bioremediačních procesů. Druhá část je věnována ucelenému přehledu jednotlivých bioremediačních procesů pro dekontaminaci různých typů matric (vzduch, voda, zemina). Podle zaměření každého studenta jsou následně podrobně probírány reálné případové studie. Kromě technologických řešení procesů je provedeno jejich hodnocení z ekonomického a legislativního hlediska.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Obhajoba samostatně zpracovaného tématu. Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha