PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Clinical Microbiology - AP320014
Anglický název: Clinical Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P320014
Anotace -
Cílem předmětu je studenty podrobněji seznámit se zástupci jednotlivých skupin patogenních či podmíněně patogenních mikroorganismů (bakterií, virů, hub a parazitů) a jejich vlivem na zdraví člověka. Dále pak s mechanismy, kterými tyto mikroorganismy na člověka působí v rámci jejich patogeneze. Pozornost bude věnována tropismu mikroorganismu, principům kolonizace hostitele a následného působení a vlivu mikroorganismu na hostitele. Budou popsána onemocnění, která jednotlivé mikroorganismy vyvolávají a přístupy k léčbě těchto nemocí. Pozornost bude věnována i toxinům a jejich působení, antimikrobiálním látkám, mechanismům jejich působení, ale i vzniků resistence a v neposlední řadě i obraně před patogenními mikroorganismy díky vakcinacím. Studenti se seznámí i s problematikou mikrobiomu člověka a jeho proměnami a vlivem na zdraví člověka. Budou popsány i moderní mikrobiologické diagnostické metody.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou orientovat v problematice mikroorganismů, vyvolávajících různá onemocnění, budou rozumět mechanismům působení těchto mikroorganismů na člověka a budou umět rozlišit mezi zástupci lidského mikrobiomu a patogenními mikroorganismy. Budou znát a umět popsat onemocnění vyvolaná těmito mikroorganismy a budou umět tyto mikroorganismy identifikovat a navrhnout přístupy k jejich eliminaci. Budou znát nejen mechanismy působení toxinů vybraných mikroorganismů a obecně jejich patogenezi, ale na druhé straně i antimikrobiálních látek a vzniku resistence. Budou se orientovat i v problematice vakcinací.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Murray P., Rosenthal K., Pfaller M.: Medical microbiology, 8th Edition; Elsevier, 2015. ISBN 9780323299565

Z: Goering R., Dockrell H., Zuckerman M., Roitt I., Chiodini P.: Mims´Medical Microbiology, 5th Edition; Elsevier, 2013. ISBN 9780723436010

D: Ryan K.: Sherris Medical Microbiology, 7th Edition; McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 9781259859809

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

http://textbookofbacteriology.net/

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki

https://www.nature.com/ismej.index.html

https://scholar.google.com/

https://biomikro.vscht.cz/studium/studijni-materialy

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících s aktivním zapojováním studentů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

V první části výuky se studenti seznámí s lidským mikrobiomem a jeho významem. Dále se bude výuka soustředit na obecné principy patogeneze mikroorganismů. Tropismus mikroorganismů a kolonizace hostitele. Toxiny, mechanismy jejich účinku, toxoidy. Vakcíny a vakcinace. Antibiotika, antivirotika, fungicidní látky, chemoterapeutika, zajímavosti a principy vzniku resistence. Hlavní část výuky bude zaměřena na patogenezi a přístupy k léčbě onemocnění vyvolaných následujícími mikroorganismy: Spirochety, grampozitivní koky, gramnegativní koky a kokobacily, grampozitivní nesporulující a sporulující aerobní tyčky, nesporulující anaerobní bakterie, tyčinky špatně barvitelné podle Grama, Mollicutes, Chlamydie, nepravidelné nesporulující aerobní bakterie, grampozitivní sporulující aerobní tyčky, gramnegativní aerobní tyčky, gramnegativní fakultativně anaerobní tyčky, gramnegativní aerobní až mikroaerofilní tyčky, Rickettsie, fungi, protozoa, viry - DNA, RNA viry, viroidy a virofágy, priony. Poslední část výuky bude zaměřena na moderní metody detekce patogenních mikroorganismů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Základy mikrobiologie, biologie a biochemie.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončený písemnou a ústní částí zkoušky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha