PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Liquid chromatography in Analysis of Foods and Natural Products - AP323002
Anglický název: Liquid chromatography in Analysis of Foods and Natural Products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D.
Záměnnost : D323016, P323002
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výuka je zaměřena na principy separace látek pomocí kapalinové chromatografie, speciálně na výběr kolony, mobilní fáze a strategii volby vhodné detekce. Pozornost je věnována nastavení a optimalizaci chromatografických podmínek, podrobně je diskutován vývoj a validace analytických metod využívajících kapalinovou chromatografii. Na konkrétních případech jsou rozebírány jednotlivé problémy, se kerými se uživatel může setkat a způsob jejich řešení. Pozornost je zaměřena na využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů při sledování nutričně významných a biologicky aktivních látek, prezentována jsou specifika reziduální analýzy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Studenti budou umět:

  • Základní principy kapalinové chromatografie
  • Optimalizovat podmínky separace a detekce
  • Využít techniku HPLC pro stanovení přirozených a kontaminujících složek potravin

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroje VŠCHT; ISBN 9781420045666

Z: LC-GC, http://www.chromatographyonline.com

D: Wrolstad R.E. et al. Handbook of Food Analytical Chemistry, Wiley, 2005, e-zdroj VŠCHT; ISBN 9780471663782

D: Food Analytical Methods, elektronický časopis, Springer, e-zdroj VŠCHT; ISSN 1936-976X

D: Troubleshooting HPLC systems, A bench manual, Sadek PC, Wiley, 2000, ISBN 0-471-17834-9

D: Food Analysis by HPLC, Second Edition, Leo M.L. Nollet, CRC Press, 2000, ISBN 082478460X, 9780824784607

D: Practical HPLC Method Development, Lloyd R. Snyder, Wiley, 2011, ISBN 0-471-00703-X

D: LC/MS a practical users guide, M. C. McMaster, Wiley, 2005, ISBN 13987-0-471-65531-2

D: Pitfalls and Errors of HPLC in Pictures, Third Edition, Veronika R. Meyer, 2006, ISBN 3-527-31377-X, https://download.e-bookshelf.de/download/0003/7214/07/L-G-0003721407-0002367262.pdf

D: Journal of Chromatography, ISSN: 0021-9673, https://www.journals.elsevier.com/journal-of-chromatography-a/

D: Basic Liquid Chromatography, http://hplc.chem.shu.edu/NEW/HPLC_Book/

D: HPLC portal, http://www.hplcweb.com/

D: Useful chromatography links - LC Resources, http://www.lcresources.com/resources/reslinks.html

D: Introduction to HPLC, Dr. John Dolan and Dr. Dennis Saunders, e-Learning programs, http://www.academysavant.com/elearning/elearnHPLC.htm

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

http://web.vscht.cz/schulzov

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Přednášky vyučujících, prezentace studentů - případové studie

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

1. Principy separace látek pomocí kapalinové chromatografie, základní vztahy

2. Výběr a vlastnosti analytických kolon

3. Výběr mobilních fází a jejich vlastnosti

4. Strategii volby vhodného detektoru

5. Nastavení a optimalizaci chromatografických podmínek

6. Vývoj a validace analytických metod využívajících kapalinovou chromatografii

7. Řešení běžných problémů v kapalinové chromatografii

8. Využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů při sledování nutričně významných a biologicky aktivních látek

9. Specifika reziduální analýzy

10. Konkrétní případy a způsoby řešení problémů v kapalinové chromatografii

11. Prezentace případových studií, diskuse a zhodnocení

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

složení písemné zkoušky

prezentace a obhajoba vlastního projektu

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha