PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Recent trends in isolation and separation methods - AP323008
Anglický název: Recent trends in isolation and separation methods
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P323008
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně některých typů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se jejich uživatel běžně setkává. Rámec studovaných metod: izolace v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Studenti budou umět:

1. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod přípravy vzorku

2. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod plynové a kapalinové chromatografie včetně aplikace konvenčních detektorů

3. Principy, způsoby technické realizace a aplikační potenciál metod hmotnostní spektrometrie založených na různých principech separace iontů

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Z: Churáček, J. a kol. : Analytická separace látek, SNTL, Praha, ISBN 80-03-00569-8, 1990

Z: Grob, R.L. (Editor) : Modern Practice of Gas Chromatography, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-59700-7, 1995

Z: Dean, J.R. : Extraction Methods for Environmental Analysis, J.Wiley&Sons, Ltd., Chichester, Anglie, ISBN 0-471-98287-3, 1998

Z: J. Pawliszyn: Solid phase microextraction: Theory and Practice. Wiley-VCH, Inc. . NY, USA, ISBN 0-471-19034-9, 1997

Z: Willoughby, R., Sheehan, E., Mitrovich, S.: A Global View of LC/MS: How to Solve Your Most Challenging Analytical Problems, Global View Publishing, Pittsburg, Pennsylvania, USA, 1998.

Z: Snyder,L.R., Kirkland, J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-00703-X, 1997

D: Rood, D.: A Practical Guide to the Care Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems, Hüthig GmbH, Heidelberg, Německo, ISBN 3-7785-2319-8, 1995

D: Odborné časopisy

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Osnovy přednášek: http://web.vscht.cz/poustkaj

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Přednášky, konzultace, samostudium.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

1. Přehled analytických metod a technik v analytických postupech

2. Izolační metody v plynné fázi - purge & trap (PT), head space (HS)

3. Extrakce tekutinou v nadkritickém stavu (SFE)

4. Extrakce kapalinou - techniky: kapalina-kapalina (LLE), kapalina-pevná látka (LSE)

5. Extrakce kapalinou při zvýšené teplotě a tlaku (ASE, MASE)

6. Extrakce tuhou fází (SPE), mikroextrakce tuhou fází (SPME)

7. Extrakce disperzní tuhou fází (MSPD, QuEChERS)

8. Adsorpční chromatografie (LSC), gelová permeační chromatografie (GPC)

9. Plynová chromatografie – parametry, separační proces, nástřikové techniky, kolony, detektory, GCxGC

10. Kapalinová chromatografie – parametry a separační proces, kolony, detektory

11. Hmotnostní spektrometrie – ionizace, hmotnostní analyzátory, interpretace spekter

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Základní znalosti oborů: obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Zkouška - písemný test.

 
VŠCHT Praha